1 / 7

PARTNERZY Agencja Biuro nieruchomości

Wyślij wiadomośćKontakt z właścicielem
 • Działka Gdańsk Sobieszewo ul. Przegalińska
 • Działka Gdańsk Sobieszewo ul. Przegalińska
 • Działka Gdańsk Sobieszewo ul. Przegalińska
 • Działka Gdańsk Sobieszewo ul. Przegalińska
 • Działka Gdańsk Sobieszewo ul. Przegalińska
 • Działka Gdańsk Sobieszewo ul. Przegalińska
 • Działka Gdańsk Sobieszewo ul. Przegalińska

Działka Gdańsk Sobieszewo ul. Przegalińska

Gdańsk ul. Przegalińska [woj. Pomorskie, pow. Gdańsk, gm. Gdańsk]

Dodane 7 miesięcy temu, Poniedziałek, 13 listopad 2023 18:30

1 499 000 zł 18 104 m2
Cena:
1 499 000 zł
Powierzchnia:
18 104 m2
Cena za metr:
83 zł/m2
Typ działki:
Siedliskowe
ID oferty:
K36018482
Rynek:
Dzialki na sprzedaż Gdańsk

Opis

383/2 - 3019m2
383/3 - 3009m2
383/4 - 3015m2
383/5 - 3008m2
383/6 - 3009m2
383/7 - 3044m2


Na sprzedaż 6 działek wszystkie  o powierzchni ok 3000 m2 w kształcie prostokąta, płaska na Wyspie Sobieszewskiej.
przy działce 373/7 prąd . 

Działka położona w spokojnej części Wyspy Sobieszewskiej. W najbliższej okolicy zabudowa jednorodzinna. Dookoła tereny rolnicze. Działka blisko koryta Martwej Wisły.

Obszar jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego numer 2402, karta terenu 192, nr 11.

1.NUMER TERENU 194 2. POWIERZCHNIA 504,00 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 11 ROLNICTWO - tereny rolnicze i osadnicze
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO ̄¥DANE
nie wy³¹cza siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie wystêpuje
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy - nie ustala siê
max. i min. wielk. podz. - wielkoϾ siedliska
dopuszcz. wys. zabud. - do 10,0 m. Budynki niepodpiwniczone
proc. pokr. dzia³ki zabud. - nie ustala siê
linie zabudowy - nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
 nowe siedliska mog¹ byæ lokalizowane w s¹siedztwie istniej¹cych oraz w pasie przylegaj¹cym do ulic i dróg publicznych
 charakter zabudowy winien nawi¹zywaæ do tradycyjnego lokalnego charakteru zabudowy
 wzd³u¿ istniej¹cych rowów melioracyjnych nale¿y zachowaæ pas dostêpnoœci (bez wygrodzeñ i lokalizacji budynków) o szer. ok. 3,0 m
 wzd³u¿ kana³u “A” (od ul. Przegaliñskiej) projektowany publiczny ci¹g rekreacyjny (pieszo-rowerowy) o szer. min. 4,0 m. Œcie¿ka
rowerowa wymaga wyniesienia i wykonania przepustów na rowach melioracyjnych, umocnionej nawierzchni (np. ¿wirowo-gliniastej
lub umocnionej p³ytami a¿urowymi)
8. PARKINGI
w/g potrzeb w obrêbie siedliska
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi - dojazd od ulicy 224-82; 225-81; 232-81
woda - z indywidualnych ujêæ
elektrycznoœæ - zasilanie z istn. s³upowych stacji transf. 15/0,4 kV T-1418; T-1568 i istn. wnêtrzowej stacji transf. T-1417 oraz
projektowanej s³upowej stacji transf. 15/0,4 kV T-38 (na obszarze 194-11)
gaz - butlowy
ogrzewanie - indywidualne kot³ownie - z wy³¹czeniem paliw sta³ych
œcieki san. - zbiorniki szczelne lub rozs¹czanie
wody opadowe - zagospodarowaæ na w³asnym terenie lub odprowadziæ do rowów melioracyjnych
utylizacja odpadów sta³ych - wywóz na miejskie wysypisko odpadów
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 w obrêbie strefy znajduj¹ siê obiekty wpisane do rejestru zabytków - podlegaj¹ce ochronie prawnej, wymagaj¹ce procedury
uzgadniania z Woj. Konserwatorem Zabytków (na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania):
 dom mieszkalny przy ul. Przegaliñskiej 81 - nr rej. 111/N z dnia 31.10.1960 r.
 budynek gospodarczy przy ul. Przegaliñskiej 81 - nr rej. 112/N z dnia 31.10.1960 r.
 dom mieszkalny przy ul. Przegaliñskiej 55 - nr rej. 113/N z dnia 31.10.1960 r.
 w obrêbie strefy znajduj¹ siê obiekty o wartoœciach kulturowych, zas³uguj¹ce na ochronê (oznaczone na rysunku planu), w tym
zespó³ zagrody w Sobieszewskiej Pastwie - ul. Wieniecka 18.
Obowi¹zuje procedura uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
11 WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWISKA
 w obrêbie strefy obowi¹zuje nadrzêdnoœæ gospodarki rolnej nad innymi funkcjami
 zakaz wprowadzania elementów i obiektów deprecjonuj¹cych walory krajobrazowe
 zachowanie systemu melioracyjnego
 ochronie podlegaj¹ istniej¹ce zgrupowania drzew i krzewów oraz ich szpalery, ma³e zbiorniki wodne z roœlinnoœci¹ wodn¹ i
przybrze¿n¹ oraz zbiorowiska roœlinnoœci zwi¹zanej z rowami melioracyjnymi
 strefa w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ̄u³aw Gdañskich
12. OBSZARY ZAGRO ̄EÑ
nie ustala siê
13. ZASADY U ̄YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOŒCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ produkcji rybackiej
 w obrêbie strefy dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, w tym elektrowni wiatrowych, oraz obiektów
przeciwpowodziowych. Lokalizacja projekt. s³upowej stacji transf. 15/04 kV T-38, lokalizacja projekt. linii napowietrznych 15 kV.
Adaptacja istn. s³upowych i napowietrznych stacji transf. T-1418; t-1568; T-1417; adaptacja istniej¹cych linii napowietrznych 15 kV
 wyklucza siê realizacjê inwestycji, których funkcje nie s¹ bezpoœrednio zwi¹zane z gospodark¹ roln¹

KUP Z NAMI - KORZYSTNIE I BEZPIECZNIE!

- 0% prowizji od Kupującego (dotyczy ofert oznaczonych znaczkiem KUP bez prowizji) i żadnych dodatkowych lub ukrytych kosztów
- gwarantujemy bezpieczny zakup i najlepszą cenę
- oferujemy skuteczną i bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu
- zapewniamy fachowe doradztwo przy zakupie pod inwestycję

Numer oferty: PAN808234
 • Data aktualizacji: 2024-05-16
 • ID ogłoszenia: K36018482
Wydrukuj Zgłoś naruszenie
Chcesz mieć na oku podobne nieruchomości?
Włącz powiadomienia i nie przegap okazji!
*Działki na sprzedaż Gdańsk, cena: od 1 274 150 do 1 723 850 zł, powierzchnia: od 15389 do 20820 m2

Kontakt

PARTNERZY Agencja Biuro nieruchomości

Wyślij wiadomośćKontakt z właścicielem
Wydrukuj Zgłoś naruszenie

Podobne ogłoszenia

 • Działka Gdańsk Sobieszewo ul. Przegalińska

  Gdańsk » ul. Przegalińska

  • 1 891 200 zł cena
  • 18 912 m2 powierzchnia
  • 100 zł/m2 cena za metr
  • działka
  • na sprzedaż
  • siedliskowa

  Zapraszam do zakupu działki położonej nad brzegiem Martwej Wisły w Gdańsku-Sobieszewie.LOKALIZACJA: Wyspa Sobieszewska jest wyjątkową dzielnicą Gdańska położoną najbardziej na wsch...

 • Działka Rokitnica ul.

  Rokitnica

  • 766 000 zł cena
  • 12 985 m2 powierzchnia
  • 59 zł/m2 cena za metr
  • działka
  • na sprzedaż
  • siedliskowa

  LOKALIZACJADziałka położona we wsi Rokitnica w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Pruszcz Gdański. Wieś stanowi północno-wschodnie przedmieście Pruszcza Gdańskie...

 • Działka siedliskowa Wyszecino gm. Luzino, Wrzosowa
  1 / 15
  Działka siedliskowa Wyszecino gm. Luzino, Wrzosowa

  Wyszecino

  • 199 000 zł cena
  • 3 064 m2 powierzchnia
  • 65 zł/m2 cena za metr
  • działka
  • na sprzedaż
  • siedliskowa

  OKAZJA 65 ZŁ/M2! Na sprzedaż przepięknie położone działki  siedliskowe w Wyszecinie, przy ul. Wrzosowej, w gminie Luzino, w powiecie wejherowskim, o powierzchni kolejno: -działka n...

 • Działka Gdańsk Sobieszewo ul. Przegalińska

  Gdańsk » ul. Przegalińska

  • 2 400 000 zł cena
  • 34 777 m2 powierzchnia
  • 70 zł/m2 cena za metr
  • działka
  • na sprzedaż
  • siedliskowa

  Zapraszam do zakupu działki rolnej - siedliskowej położonej blisko Martwej Wisły w Gdańsku-Sobieszewie.LOKALIZACJA: Wyspa Sobieszewska jest wyjątkową dzielnicą Gdańska położoną naj...

 • 1 / 2
  Działka Gdańsk Olszynka ul. Łanowa

  Gdańsk  » Olszynka » ul. Łanowa

  • 399 000 zł cena
  • 5 323 m2 powierzchnia
  • 75 zł/m2 cena za metr
  • działka
  • na sprzedaż
  • siedliskowa

  Zapraszam do zapoznania się z ofertę dużego gruntu rolnego w Gdańsku, dzielnica Olszynka, bardzo blisko Śródmieścia.PARAMETRY:Powierzchnia działki wynosi 5323 m2Teren płaski,Działa...

 • Działka Cedry Małe ul. Polna

  Cedry Małe » ul. Polna

  • 360 000 zł cena
  • 3 000 m2 powierzchnia
  • 120 zł/m2 cena za metr
  • działka
  • na sprzedaż
  • siedliskowa

  *** TYLKO U NAS!!! ***

Ostatnio dodane

 • Działka Łapino ul.

  Łapino

  • 1 529 000 zł cena
  • 8 900 m2 powierzchnia
  • 172 zł/m2 cena za metr
  • działka
  • na sprzedaż
  • siedliskowa

  Oferujemy do sprzedaży działkę siedliskową o powierzchni 8900 m2, z możliwością podzielnia na mniejsze działki. Kształt zbliżony do prostokąta. Od północy działka graniczy z lasem....

 • Działka Żuławka ul.

  Żuławka

  • 599 000 zł cena
  • 20 800 m2 powierzchnia
  • 29 zł/m2 cena za metr
  • działka
  • na sprzedaż
  • siedliskowa

  Tylko 25 km od Gdańska! Żuławka- koło Pruszcza Gdańskiego!Chcesz otworzyć swój biznes w otoczeniu lasu? A może chcesz stworzyć siedlisko pod Gdańskiem? TYLKO U NAS!LOKALIZACJA:Dzia...

 • Działka Grabiny-Zameczek ul. Łąkowa

  Grabiny-Zameczek » ul. Łąkowa

  • 340 000 zł cena
  • 3 004 m2 powierzchnia
  • 114 zł/m2 cena za metr
  • działka
  • na sprzedaż
  • siedliskowa

  CENA DO NEGOCJACJI !!!!!CICHA , SPOKOJNA OKOLICA NIEDALEKO TRÓJMIASTA! LOKALIZACJA :Grabiny - Zameczek - wieś w Polsce, położona w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gm...

 • Kębłowo, działka budowlana siedliskowa pod 2 budynki mieszkalne

  Kębłowo

  • 329 000 zł cena
  • 3 000 m2 powierzchnia
  • 110 zł/m2 cena za metr
  • działka
  • na sprzedaż
  • siedliskowa

  Działka siedliskowa 3.000 m2 pod budowę 2 budynków mieszkalnych przy ul. Młyńskiej Wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego: 1 Ilość kondygnacji, wysokość budynków: Max. 2 kond...

 • Działka siedliskowa Miechucino gm. Chmielno, x
  1 / 15
  Działka siedliskowa Miechucino gm. Chmielno, x

  Miechucino

  • 900 000 zł cena
  • 14 200 m2 powierzchnia
  • 64 zł/m2 cena za metr
  • działka
  • na sprzedaż
  • siedliskowa

  Do sprzedaży malownicza działka o powierzchni 1,4200 ha na Kaszubach w miejscowości Miechucino Gmina Chmielno z widokiem na jezioro Wielkie. Możliwość dzierżawy. Lokalizacja - dz...

 • Działka Czarlin ul. Lipowa

  Czarlin » ul. Lipowa

  • 390 000 zł cena
  • 3 003 m2 powierzchnia
  • 130 zł/m2 cena za metr
  • działka
  • na sprzedaż
  • siedliskowa

  Duża działka, na granicy z Tczewem! *ZABYTKOWE BUDYNKI*KUPUJĄC Z NAMI NIE PŁACISZ PROWIZJILOKALIZACJA:Działka znajduje się w Czarlinie, na granicy z Tczewem. Działka mieści się prz...