Lokale użytkowe » Łódzkie » Zgierz » os. Łódzkie » Lokal Zgierz, ul. Plac Jana Kilińskiego
Lokal Zgierz, ul. Plac Jana Kilińskiego Zgierz
Skontaktuj się z właścicielemKontakt z właścicielem
Wydrukuj Zgłoś naruszenie
fot. Lokal Zgierz, ul. Plac Jana Kilińskiego Zgierz

Lokal Zgierz, ul. Plac Jana Kilińskiego

Zgierz os. Łódzkie [woj. Łódzkie, pow. zgierski, gm. zgierski]

Skontaktuj się z właścicielem aby uzyskać dokladny adres nieruchomości

500 zł Cena zakupu 12 m2 Powierzchnia 42 zł/m2 Cena za metr

Dane szczegółowe

Powierzchnia:
12 m2
ID oferty:
18043570

Opis nieruchomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2019 r. poz. 2020, z 2021 r. poz. 11, poz. 234) oraz § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Pl. Jana Pawła II Nr 16, sala 114 odbędzie się: I P R Z E T A R G U S T N Y N I E O G R A N I C Z O N Y na wydzierżawienie na okres do 3 lat części gruntu, o powierzchni 12 m2, z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 55/3, położonej w 129 obrębie miasta Zgierza przy Placu Jana Kilińskiego wraz z posadowionym na nim obiektem budowlanym, z wyłączeniem wiaty przystankowej oraz przynależnymi do obiektu schodami, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej (w tym obligatoryjnie wymagana sprzedaż biletów komunikacji miejskiej) Przedmiot przetargu: 1. Przedmiotem przetargu jest część gruntu o powierzchni 12 m2 wraz z posadowionym na nim obiektem budowlanym, z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zgierz, oznaczonej numerem ewidencyjnym 55/3, położonej w Zgierzu przy placu Jana Kilińskiego, o ogólnej powierzchni 0,1546 HA, posiadającej urządzoną księgę wieczystą, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu KW LD1G/[tel], w dziale III i IV księgi brak wpisów. 2. Przedmiot przetargu, o którym mowa w pkt. 1 przeznaczony jest na prowadzenie działalności handlowo-usługowej wraz z obligatoryjnie wymaganą sprzedażą biletów komunikacji miejskiej, bez prawa do parkowania samochodu i prowadzenia działalności na zewnątrz obiektu. 3. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 4. Nieruchomość określona w pkt. 1 stanowi grunt o powierzchni ogólnej 0,1546 HA, gdzie przedmiotem dzierżawy jest grunt o powierzchni 12 m2, na którym usytuowany jest obiekt budowlany. Powierzchnia zabudowy: 10,73 m2, powierzchnia użytkowa: 7,33 m2. Obiekt pełni funkcję kiosku handlowego, składa się z przedsionka, WC i pomieszczenia sprzedaży wraz z przynależnymi do obiektu schodami. 5. Obiekt budowlany posiada konstrukcję drewnianą, szkieletową, którą zaprojektowano jako nierozprzestrzeniającą ognia (NRO), posadowiony na żelbetonowej płycie fundamentowej grubości 30 cm. Ocieplenie ścian z wełny mineralnej. Okładziny zewnętrzne drewniane. Więźba dachowa drewniana, dwuspadowa, pokryta papą podkładową ognioodporną oraz papą bitumiczną. Obiekt zabezpieczony żaluzjami antywłamaniowymi. Wymiar przedmiotowego obiektu handlowego wynosi 3,7 m x 2,9 m, powierzchnia użytkowa 7,33 m2. Toaleta wyposażona jest w umywalkę z szafką o wymiarach 40 cm x 60 cm, grzejnik elektryczny, 5-litrowy podgrzewacz wody. Pomieszczenie sprzedaży wyposażone jest w grzejnik elektryczny, gaśnicę proszkową. 6. Do obiektu doprowadzona jest instalacja wodno-kanalizacyjna oraz elektryczna. Korzystanie z wymienionych mediów wymagać będzie od wyłonionego w drodze w przetargu Dzierżawcy podpisania indywidualnych umów z gestorami sieci. W przypadku, gdyby podpisanie indywidualnych umów z gestorami sieci nie było możliwe Dzierżawca zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie poinformować o tym fakcie Wydzierżawiającego, ponosić koszty związane z dostarczeniem i zużyciem energii elektrycznej i wody oraz odprowadzeniem ścieków na zasadzie refakturowania w wysokości określonej na fakturach wystawionych Wydzierżawiającemu przez gestorów sieci. Warunki przetargu: 1. Przedmiotem licytacji jest ustalenie wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie części gruntu o powierzchni 12 m2 wraz z usytuowanym na gruncie kioskiem handlowym, zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 55/3, położonej w Zgierzu przy placu Jana Kilińskiego. 2. Teren będący przedmiotem przetargu objęty jest projektem pn. „Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza”. 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej w imieniu, których winni występować upoważnieni przedstawiciele. 4. Wadium uprawniające do udziału w przetargu ustala się w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100) Ww. wadium należy wpłacić nie później niż do dnia 29 czerwca 2021 roku, przelewem na rachunek Gminy Miasto Zgierz nr konta [tel][tel] 2000 0108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na ww. rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz. 5. Osoby, które dokonały wpłaty wadium, obowiązane są w dniu przeprowadzenia przetargu okazać komisji przetargowej potwierdzenie dowodu wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych także aktualny wypis z właściwego rejestru, dowody osobiste osób reprezentujących podmiot, stosowne pełnomocnictwa. 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który został wyłoniony w wyniku przetargu jako Dzierżawca, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone na wskazane przez nich konto bankowe w terminie 3 dni, od daty odwołania lub zamknięcia przetargu. 7. Uczestnicy przetargu winni zapoznać się z projektem umowy, ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, o której mowa w pkt. 1 „Przedmiotu przetargu” oraz z uwarunkowaniami możliwości jej zagospodarowania. 8. Cena wywoławcza wysokości czynszu miesięcznego, za fragment gruntu, będący przedmiotem przetargu wraz z posadowionym na nim kioskiem handlowym wynosi 500,00 zł brutto (słownie złotych: pięćset 00/100), w tym podatek VAT w wysokości 23 %. 9. Czynsz dzierżawny, za grunt wraz z posadowionym na nim obiektem budowlanym, o którym mowa pkt. 1 „Przedmiotu przetargu” za pierwszy miesiąc obowiązywania umowy płatny będzie w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, pomniejszony o wpłacone wadium. Czynsz za kolejne miesiące płatny będzie z góry do 10 –go dnia każdego miesiąca, proporcjonalnie do czasu faktycznego obowiązywania umowy. 10. Ze zwycięzcą przetargu zostanie zawarta umowa dzierżawy przedmiotowego gruntu, na okres do 3 lat, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu. Z projektem niniejszej umowy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Zgierza Plac Jana Pawła II 16 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa pok. 3 pn, śr – czw. w godz. 8:00 – 16:00, wt. 8:00 – 18:00, pt. 8:00 - 15:00. 11. Jeżeli zwycięzca przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w terminie do dnia 19 lipca 2021 roku, do godziny 15:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu i nie zawrze umowy, o której mowa w pkt. 10 wadium, o którym mowa w pkt. 4 ulegnie przepadkowi. 12. Uczestnik przetargu może wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Zgierza w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Zgierza wstrzymuje czynności związane z wydzierżawieniem nieruchomości. 13. Wydzierżawiający dopuszcza możliwość umieszczania na wydzierżawianym obiekcie reklam zgodnych z zasadami współżycia społecznego i obowiązującymi przepisami prawa, Dzierżawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść ogłoszeń reklamowych. Tablice reklamowe powinny odznaczać się estetycznym, zharmonizowanym z otoczeniem wyglądem i powinny być zamocowane w sposób jak najmniej naruszający strukturę obiektu. Treść tablicy, ich wygląd i rozmiar powinien być uzgodniony z Wydzierżawiającym przed ich zamontowaniem, Dzierżawca musi na ich montaż uzyskać pisemną zgodę Wydzierżawiającego. 14. Osoba wyłoniona w drodze przetargu jako Dzierżawca zobowiązana będzie do wykorzystywania przedmiotu dzierżawy w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu o przetargu, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z przedmiotu dzierżawy, a także osobom trzecim, z uwzględnieniem montażu elementów wyposażenia przedmiotu dzierżawy, w tym związanych z zamieszczaniem tablic reklamowych. 15. Osoba wyłoniona w drodze przetargu zobowiązana będzie do uzyskania na własny koszt odpowiednich uzgodnień i pozwoleń wymaganych do formy prowadzonej działalności, prowadzenia książki dzierżawionego obiektu, przeprowadzania wskazanych prawem jego przeglądów technicznych i wykonywania zaleceń pokontrolnych. 16. Zwycięzca przetargu zobowiązany będzie do obowiązkowego ubezpieczenia OC obiektu budowlanego w okresie obowiązywania umowy dzierżawy, w zakresie gwarantującym uzyskanie odszkodowania rekompensującego wartość poniesionych szkód obejmujących m.in. ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, zniszczenia elewacji obiektu, okien i innych elementów z nim związanych oraz do ubezpieczenia prowadzonej działalności. 17. Zwycięzca przetargu zobowiązany będzie do przestrzegania wszelkich zasad obowiązujących w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. 18. Czynsz dzierżawny podlegać będzie począwszy od miesiąca marca 2022 roku, corocznie waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. 19. Podmiot wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z przedmiotem dzierżawy, w tym również do uiszczania podatku od nieruchomości. 20. Podmiot wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest zapewnić dostęp gestorom sieci i służbom miejskim do wszelkich urządzeń i sieci znajdujących na terenie będącym przedmiotem przetargu oraz udostępniania przedmiotu dzierżawy dla potrzeb wykonania nowej infrastruktury. 21. Wszelkie obciążenia finansowe związane z uzbrojeniem nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej oraz przystosowaniem i przygotowaniem nieruchomości do zamierzonej formy użytkowania ponosi dzierżawca, bez prawa ubiegania się zwrot poniesionych nakładów. 22. Prezydentowi Miasta Zgierza przysługuje prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny. 23. Przystąpienie do przetargu oznaczać będzie, iż uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami przetargu oraz umową dzierżawy, akceptuje jej treść i nie będzie wnosił do niej zastrzeżeń. 24. Przedmiotowy obiekt handlowy, oglądać można po uprzednim umówieniu terminu z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza Plac Jana Pawła II nr 16, pokój 3 lub pod numerem telefonu +48... pokaż numer . 25. Informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, pokój 3, w pn, śr - czw w godzinach 8:00 - 16:00, wt w godzinach 8:00-17:00, pt w godzinach 8:00-15:00, tel. +48... pokaż numer . 26. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych warunkach przetargu stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.). 27. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanej dalej RODO) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.). 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie wyłonienia dzierżawcy nieruchomości jest Prezydent Miasta Zgierza z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II nr 16. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: [email] lub epuap.gov.pl skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka bądź na adres Urzędu Miasta Zgierz wskazany powyżej. 2. Będą przetwarzane następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL. 3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu: a. przeprowadzenia postępowania przetargowego (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 6 ust.1 lit. e RODO). b. podpisania, wykonania i rozliczenia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO). 4. W każdej chwili uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3. Przestaniemy przetwarzać dane uczestnika w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności uczestnika lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikowi przysługuje również prawo dostępu do swoich danych, poprawiania ich oraz złożenia skargi w związku z ich przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez okres: a. dla danych przetwarzanych w procesie przeprowadzenia postępowania przetargowego dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia wynikające z ww. procedury i zawartej umowy dzierżawy; b. dla danych przetwarzanych w procesie przeprowadzenia przetargu, jeżeli nie dojdzie do wyłonienia zwycięzcy jako dzierżawcy i zawarcia umowy dzierżawy, dane osobowe związane z uczestnictwem w przetargu zostaną niezwłocznie usunięte. 7. Dane osobowe uczestnika mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie, gdy nakazuje tego przepis prawa. 8. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe uczestników nie są profilowane. Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń, na stronie pod adresem www.bip.zgierz.pl (nieruchomości/dzierżawa) oraz w dzienniku „monitorurzędowy.pl” na stronie internetowej pod adresem www.monitorurzedowy.pl. Kontakt: Urząd Miasta Zgierz tel: +48... pokaż numer [email] Dodano: 2021-06-11 w Gratka.pl
Pomocne wskazówki
Mieszkanie w wieżowcu: fakty i mity

Dla jednych spełnienie marzeń. Dla innych – senny koszmar. Mieszkanie w wieżowcu (ale takim prawdziwym wieżowcu; nie w wysokim bloku) to bar...

Kredyt na mieszkanie a na budowę domu – różnice

Kredyt hipoteczny to kredyt na zakup nieruchomości, której wpis do hipoteki zabezpiecza pożyczkę. Tyle definicji – najbardziej w skrócie. W...

Małe czy duże – jakie mieszkania są dziś chętnie kupowane? 

Epidemia zmieniła wiele naszych nawyków i przyzwyczajeń. Czy wpłynęła też na to, jakie kupujemy mieszkania? Lockdown czy kwarantanna w mikro...

Blaski i cienie mieszkań w zabytkowych kamienicach

Jest klimat, świetna lokalizacja i wysokie sufity. Są trzeszczące podłogi i niespodziewane remonty. Mieszkanie w kamienicy to takie „na dobr...

Jak (szybko i tanio) podnieść wartość mieszkania?

Najłatwiej powiedzieć; zainwestuj, wyremontuj. Tak, bez wątpienia jest to niezawodny sposób na podniesienie wartości mieszkania. Ale ma on d...

Podobne ogłoszenia

Lokal Zgierz Os. 650-Lecia

59 000 zł

35 m2

1 686 zł/m2

Lokal Zgierz Os. 650-Lecia
 • Powierzchnia: 35 m2
 • Cena: 59 000 zł
 • Cena za metr: 1 686 zł

W sprzedaży lokal handlowo-usługowy o powierzchni ok. 35m2 w Zgierzu, osiedle 650-lecia!!! Lokal wybudowany na działce 68m2, dzierżawionej na gruncie Spółdzielni Mieszkaniowej. Składa się z: sali sprzedaży oraz zaplecza socjalnego i toalety. Lokal do odświeżenia lub własnej adaptacji. Na podłodze te... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2020-07-20

Lokal użytkowy na sprzedaż 1 360,39 m², Zgierz, oferta nr GUFE808
 • Powierzchnia: 1 360 m2
 • Cena: 950 000 zł
 • Cena za metr: 699 zł

NA SPRZEDAŻ ATRAKCYJNY LOKAL USŁUGOWO-MIESZKANIOWY W ZGIERZUGłówne atuty nieruchomości: • lokalizacja w ruchliwym miejscu• dobra komunikacja• do indywidualnej aranżacji• Budynek restauracja 1263,45 m.kw• rok budowy: 2019• technologia budowy: Ytong• ilość pięter: 1• ilość lokali: 1• standard wykończe... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2020-09-07

Biuro Zgierz

36 zł

150 m2

1 zł/m2

Biuro Zgierz
 • Powierzchnia: 150 m2
 • Cena: 36 zł
 • Cena za metr: 1 zł

Najem lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 149,81m 2 położonego na parterze budynku usługowego z częścią mieszkalną, mieszczącego się w ścisłym centrum Zgierza, w niewielkiej odległości od Galerii Zgierskiej. Od strony wschodniej, frontowej ( bezpośrednio od ulicy Dąbrowskiego ) znajduje się g... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2020-11-19

Lokal użytkowy na sprzedaż

1 590 000 zł

416 m2

3 823 zł/m2

Lokal użytkowy na sprzedaż
 • Powierzchnia: 416 m2
 • Cena: 1 590 000 zł
 • Cena za metr: 3 823 zł

KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI !!!!!! Do sprzedania obiekt handlowo – usługowy w Zgierzu. Na zagospodarowanej działce o pow. 1340 m2, znajduje się jednokondygnacyjny budynek handlowo – usługowy o pow. 416,02 m2 wybudowany w 2017 roku w technologii tradycyjnej – murowanej oraz budynek gospodarczo garażo... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-01-30

Lokal użytkowy na sprzedaż

59 000 zł

40 m2

1 475 zł/m2

Lokal użytkowy na sprzedaż
 • Powierzchnia: 40 m2
 • Cena: 59 000 zł
 • Cena za metr: 1 475 zł

Oferta sprzedaży lokalu użytkowego w niezależnym budynku o pow.40m2, lokalizacja Zgierz. Przed lokalem jest plac wyłożony kostką brukową o pow.30m2. Lokal po remoncie, wstawione nowe podwójne witrynowe drzwi, podłoga płytki, ściany panele. Zaplecze socjalne, wc. Lokal posiada odbiór sanepidu więc is... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-02-11

Lokal użytkowy na sprzedaż

2 200 000 zł

1 800 m2

1 223 zł/m2

Lokal użytkowy na sprzedaż
 • Powierzchnia: 1 800 m2
 • Cena: 2 200 000 zł
 • Cena za metr: 1 223 zł

Do sprzedania budynek o pow. użytkowej 1756m2, budynek składa się z trzech kondygnacji, działka ogrodzona o pow. 2825m2. Do budynku przynależny jest duży magazyn o pow. 410m2 i wysokości 3,95m. Salon sprzedaży z ekspozycją na trzech kondygnacjach ma powierzchnię ok. 400m2. W budynku miejsca biurowe,... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-02-24

Lokal użytkowy na sprzedaż

1 990 000 zł

1 400 m2

1 422 zł/m2

Lokal użytkowy na sprzedaż
 • Powierzchnia: 1 400 m2
 • Cena: 1 990 000 zł
 • Cena za metr: 1 422 zł

Professional Nieruchomości Lisowski siedziba- Zgierz ul. Boruty 20 Przedstawia ofertę sprzedaży hali oraz budynku biurowo-mieszkalnego w Zgierzu. Działka przemysłowo-usługowa o powierzchni 3300m2. Hala o powierzchni 1000m2. Przeznaczona pod działalność produkcyjno-usługową. Hala wyłożona kostką bruk... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-03-19

Lokal użytkowy na sprzedaż

600 000 zł

200 m2

3 000 zł/m2

Lokal użytkowy na sprzedaż
 • Powierzchnia: 200 m2
 • Cena: 600 000 zł
 • Cena za metr: 3 000 zł

Professional Nieruchomości Lisowski siedziba- Zgierz ul. Boruty 20 Przedstawia ofertę sprzedaży sklepu z narzędziami w Zgierzu. Budynek wolnostojący o powierzchni użytkowej 200m2. Jest to dobrze prosperująca firma. Możliwość zakupu wraz z zatowarowaniem. Sklep znajduje się przy głównej ulicy. Sklep... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-03-19

Lokal Zgierz

395 000 zł

166 m2

2 380 zł/m2

Lokal Zgierz
 • Powierzchnia: 166 m2
 • Cena: 395 000 zł
 • Cena za metr: 2 380 zł

| OKAZJA OBIEKT HANDLOWO-USŁUGOWY Przedmiotem sprzedaży jest budynek handlowo-usługowy położony przy drodze krajowej 91 i około 1 km do zjazdu na A2. Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny nie podpiwniczony, bez poddasza położony na działce o powierzchni 981m2 w kształce trapezu o przybliżonych wy... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-04-02

Lokal Zgierz

4 000 000 zł

1 800 m2

2 223 zł/m2

Lokal Zgierz
 • Powierzchnia: 1 800 m2
 • Cena: 4 000 000 zł
 • Cena za metr: 2 223 zł

Do sprzedaży OŚRODEK REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY położony wśród lasów, 18,5km od centrum Łodzi. Otaczające Ośrodek piękne lasy Wyżyny Łódzkiej, tworzą swoisty mikroklimat dobrze wpływający na samopoczucie i koncentrację. To znakomite miejsce spotkań rodzinnych i biznesowych . Nieruchomość składa się z:... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-04-03

Lokal użytkowy na sprzedaż

1 350 000 zł

983 m2

1 374 zł/m2

Lokal użytkowy na sprzedaż
 • Powierzchnia: 983 m2
 • Cena: 1 350 000 zł
 • Cena za metr: 1 374 zł

Interesujący obiekt miedzy Łodzią a Zgierzem Główne atuty nieruchomości: • lokalizacja w ruchliwym miejscu • prestiżowa lokalizacja • dobra komunikacja • bliskość komunikacji • ogólnodostępne miejsca parkingowe • z wejściem od ulicy • biuro z magazynem• Budynek hotelowy 810 m.kw • technologia budowy... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-05-20

Lokal Zgierz

380 000 zł

489 m2

778 zł/m2

Lokal Zgierz
 • Powierzchnia: 489 m2
 • Cena: 380 000 zł
 • Cena za metr: 778 zł

Do sprzedaży budynek usługowo-magazynowo-produkcyjny o powierzchni użytkowej 488,59 m 2 , powierzchni całkowitej z zadaszonymi rampami 656,12m 2 , stanowiący samodzielny lokal użytkowy, położony w Zgierzu (osiedle 650-lecia)wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu, na której b... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-06-10