Lokal użytkowy na sprzedaż 6 002,00 m², Okólna, Częstochowa Częstochowa
Skontaktuj się z właścicielemKontakt z właścicielem
Wydrukuj Zgłoś naruszenie
fot. Lokal użytkowy na sprzedaż 6 002,00 m², Okólna, Częstochowa Częstochowa

Lokal użytkowy na sprzedaż 6 002,00 m², Okólna, Częstochowa

Częstochowa ul. Okólna [woj. Śląskie, pow. Częstochowa, gm. Częstochowa]

Skontaktuj się z właścicielem aby uzyskać dokladny adres nieruchomości

8 172 000 zł Cena zakupu 6 002 m2 Powierzchnia 1 362 zł/m2 Cena za metr

Dane szczegółowe

Powierzchnia:
6 002 m2
ID oferty:
21436292
Transakcja:
sprzedaż

Opis nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Częstochowie przy ulicy Okólnej 17/19. Organizator przetargu: Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 43/45, 42-218 Częstochowa. działający w imieniu: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej. Nieruchomość gruntowa zabudowana – działka o nr ewidencyjnym 167, obręb 78 o łącznej powierzchni 5670 m², położona przy ul. Okólnej 17/19 w Częstochowie, powiat częstochowski, województwo śląskie. Zabudowa składa się z dwóch budynków połączonych korytarzem, o nieregularnym kształcie tworzącym literę „u”. Budynek „A” - budynek 3 kondygnacyjny (niski parter, wysoki parter, piętro), o funkcji biurowej z zapleczem socjalnym. Budynek „B” - budynek 3, częściowo 4 – kondygnacyjny (parter, 3 piętra) o funkcji biurowej z zapleczem socjalnym, pomieszczeniami technicznymi i garażami. Dla wskazanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem CZ1C/[tel]. Szczegółowy opis nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu. Cena wywoławcza oraz informacja o opodatkowaniu sprzedaży podatkiem VAT. Cena wywoławcza wynosi [tel] złotych (słownie: osiem milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych zero groszy). Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług VAT na podstawie artykułu 43 ustęp 1 punkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne i sądowe oraz inne koszty związane z nabyciem lokalu ponosi kupujący. Termin i miejsce składania pisemnych ofert. Oferty należy składać w terminie do 1 lutego 2022 roku do godziny 11.00. Oferty należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w formie pisemnej na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45, 42-218 Częstochowa lub doręczyć osobiście na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45, 42-218 Częstochowa, budynek A - Biuro podawcze, od poniedziałku do piątku w godzinach oraz w dniach pracy urzędu. Na kopercie należy umieścić dopisek: „Oferta - sprzedaż nieruchomości ZUS w Częstochowie ul. Okólna 17/19. Nie otwierać przed 2 lutego 2022 roku godzina 11.00.” Wzór oferty znajduje się na stronie Zakładka sprzedaż i wynajem nieruchomości na stronie zus.pl oraz stanowi załącznik do Regulaminu przetargowego Formularz ofertowy. Termin i miejsce otwarcia ofert. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności oferentów w dniu 2 lutego 2022 roku o godzinie 11.00 w obiekcie ZUS Oddział w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45, sala konferencyjna 312 A, III piętro. Warunki przystąpienia do przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu: Formularz ofertowy) oraz wniesienie wadium. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zawartych w niej oświadczeń i zobowiązań. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia. Wadium w wysokości 410.000,00 złotych (słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych zero groszy) może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu. Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium przelewem na rachunek bankowy Oddziału ZUS w Częstochowie do dnia 1 lutego 2022 roku do godziny 11.00. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Oddziału ZUS w Częstochowie: nazwa rachunku: PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne, numer rachunku: [tel][tel] 9070 7010. Na przelewie należy umieścić adnotację: „Wadium – przetarg na sprzedaż nieruchomości w Częstochowie przy ul. Okólnej 17/19.” Potwierdzenie wpłaty wadium należy załączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium zostanie przyjęty termin uznania rachunku Oddziału ZUS w Częstochowie. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał (tj. osoba ustalona jako nabywca nieruchomości), nie pokryje kosztów sporządzenia i nie parafuje w wyznaczonym terminie projektu aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości i nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży lub umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przekazanym przez organizatora przetargu (tj. uchyli się od zawarcia umowy), zostanie to uznane za rezygnację z zakupu przedmiotu przetargu i skutkować będzie odstąpieniem organizatora od zawarcia umowy, a w konsekwencji wpłacone przez uczestnika przetargu wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Zastrzeżenie dotyczące prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. W takim przypadku organizator zwraca wniesione wadium, nie później niż przed upływem 5 dni od dnia zamknięcia przetargu. Termin i miejsce zapoznania się z regulaminem przetargu. Szczegółowe warunki przetargu zawiera Regulamin przetargu, który dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: Zakładka sprzedaż i wynajem nieruchomości na stronie zus.pl oraz Regulamin przetargu a także w siedzibie organizatora przetargu: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45 w pokoju 3, budynek E od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 13:30. Informacja o wizji lokalnej. Wizji lokalnej przedmiotowej nieruchomości można dokonać do dnia 31 stycznia 2022 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panem Antonim Pakosem, tel. [tel], e-mail: kontakt do Antoniego Pakosa lub Panem Sebastianem Marchewką tel. [tel], e-mail: kontakt do Sebastiana Marchewki, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 13:00. Informacja o możliwości zawarcia umowy sprzedaży przez organizatora dopiero po uzyskaniu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 735, z 2021 r. poz. 159 z późn. zm.) w przypadku sprzedaży nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej kwotę [tel] złotych Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do uzyskania na jej sprzedaż zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Informacja o prawie pierwokupu przysługującemu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości. Na podstawie ustawy z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2020 r. poz. 1100, 2127, z 2021 r. poz. 11 z późn. zm.) Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (KZN) przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. W związku z powyższym uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany będzie, przed zawarciem umowy przenoszącej własność przedmiotowej nieruchomości, do parafowania projektu warunkowej umowy sprzedaży sporządzonego w formie aktu notarialnego. Podpisanie aktu notarialnego umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie możliwe po uzyskaniu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku niewykonania prawa pierwokupu przez KZN. Regulamin: [url] Załącznik nr 1 do regulaminu przetargowego - szczegółowy opis nieruchomości: [url] Załącznik nr 2 do regulaminu przetargowego - formularz ofertowy: [url] Kontakt: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie tel: [tel] Zapytaj o Ofertę Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com) Dodano: 2022-06-23 w TabelaOfert.pl
Pomocne wskazówki
Dobrze: mamy mieszkanie. Co teraz?

Inaczej mówiąc: od czego zacząć jego urządzanie? To wbrew pozorom nie jest tak oczywiste, zwłaszcza w sytuacji, gdy jesteśmy tuż po zakupie...

10 przykładów patodeweloperki

Pojęcie patodeweloperki zyskało na popularności wraz z ostatnim boomem deweloperskim i gwałtownie rosnącą liczbą nowych mieszkań. Duża rywal...

Czy to dobry moment, by kupować grunty?

Zakup ziemi – to najlepszy kierunek inwestycyjny w obecnych czasach. Dlaczego? Jej podaż jest ograniczona, dobrych gruntów jest już jak na l...

7 powodów, dlaczego w ostatnich latach ceny nieruchomości drastycznie wzrosły

Hossa na rynku nieruchomości trwa już blisko dekadę. Wyjaśniamy od czego uzależniony jest wzrost cen domów i mieszkań, a także czy możemy sp...

Nic nie może wiecznie trwać – deweloperzy z zadyszką na finiszu

2021 rok można uznać za wyjątkowo udany dla deweloperów. Patrząc jednak na wyniki sprzedażowe, okazuje się, że końcówka roku, dała im mocno...

Podobne ogłoszenia

Lokal użytkowy Częstochowa

13 zł

722 m2

1 zł/m2

Lokal użytkowy Częstochowa
 • Powierzchnia: 722 m2
 • Cena: 13 zł
 • Cena za metr: 1 zł

Biuro Sverum Nieruchomości oferuje do wynajmu lokal w Częstochowie o przeznaczeniu usługowo-biurowym, lub magazynowym. Znajduje się blisko dworca PKP. Łączna Powierzchnia 722 m2. OFERTA! 0% WYNAJMIJ BEZ PROWIZJI 0%! UKŁAD LOKALU: Parter - 452 m2 (w tym hala i pomieszczenia biurowe) Pietro + poddasze 270 m2 (w tym duża sala i pomieszczenia biurowe) Łazienka: armatura łazienkowa. Miejsca parkingowe... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-09-23

Lokal handlowy, Śródmieście

28 zł

531 m2

1 zł/m2

Lokal handlowy, Śródmieście
 • Powierzchnia: 531 m2
 • Cena: 28 zł
 • Cena za metr: 1 zł

Atrakcyjny , lokal użytkowy o powierzchni 531m2, wraz z dużym parkingiem w dobrej lokalizacji w Śródmieściu. Powierzchnia, układ pomieszczeń, lokalizacja , a przede wszystkim duży parking stwarzają wiele możliwości zagospodarowania tej nieruchomości. Gabinety medyczne, centrum urody , a nawet znajdzie się miejsce na mały punkt gastronomiczny ( specjalnie wydzielona i przystosowana strefa) - kawiar... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-11-25

Lokal Częstochowa Śródmieście

1 590 000 zł

423 m2

3 759 zł/m2

Lokal Częstochowa Śródmieście
 • Powierzchnia: 423 m2
 • Cena: 1 590 000 zł
 • Cena za metr: 3 759 zł

| Do sprzedaży budynek położony w śródmieściu, blisko alei NMP, o powierzchni całkowitej 423 mkw, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym. Budynek został wybudowany w 1992 roku z ceramiki i pustaka, ściany warstwowe docieplone wewnątrz wełną mineralną, dach przykryty papą termozgrzewalną położoną w 2017 roku, okna drewniane w kolorze brązowym. Centralne ogrzewanie za pomocą dwóch nowych pieców gazowy... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-11-25

Lokal handlowy, Stradom

14 zł

150 m2

1 zł/m2

Lokal handlowy, Stradom
 • Powierzchnia: 150 m2
 • Cena: 14 zł
 • Cena za metr: 1 zł

| Na wynajem duży i zadbany lokal wolnostojący położony w dzielnicy Stradom. Budynek można zaaranżować pod różne rodzaje działalności! Może to być zarówno działalność usługowa, handlowa, magazynowa jak i biurowa. Na powierzchnię 150 m2 składają się trzy pomieszczenia oraz toaleta. Czynsz wynosi łącznie 2200 zł/mies. Dodatkowo płatne prąd i gaz według zużycia. Kaucja zwrotna: 2200 zł. (...) Pokaż w... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-11-26

Lokal użytkowy na wynajem

772 zł

32 m2

25 zł/m2

Lokal użytkowy na wynajem
 • Powierzchnia: 32 m2
 • Cena: 772 zł
 • Cena za metr: 25 zł

Na wynajem bardzo ładny lokal o powierzchni 32 mkw w Centrum Miasta. Lokal znajduje się na parterze w budynku po generalnym remoncie naprzeciwko Sądu. Składa się z jednego dużego pomieszczenia oraz toalety. Lokal jest po generalnym remoncie. Okna PCV. Na podłogach płytki, na ścianach gipsówka. W budynku do wynajęcia są jeszcze wolne lokale na parterze i pierwszym piętrze o pow. 31 mkw, 28 mkw, 30... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2022-01-17

Lokal użytkowy na wynajem

2 000 zł

143 m2

14 zł/m2

Lokal użytkowy na wynajem
 • Powierzchnia: 143 m2
 • Cena: 2 000 zł
 • Cena za metr: 14 zł

Szwalnia do wynajęcia z maszynami. Przedstawiamy budynek produkcyjno-magazynowy do wynajęcia, w całości lub części, zlokalizowany w okolicy dzielnicy Wyczerpy. Ostatnio była tam prowadzona produkcja oraz szwalnia. Można wynająć dodatkowo maszyny szwalnicze. Na piętrze znajdują się pomieszczenia o łącznej powierzchni 235m.kw, wysokość 2,6-3,5m: pomieszczenie nr 1. 172m.kw. po szwalni , nr 2. przejś... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2022-01-20

Lokal użytkowy na sprzedaż

2 300 000 zł

1 468 m2

1 567 zł/m2

Lokal użytkowy na sprzedaż
 • Powierzchnia: 1 468 m2
 • Cena: 2 300 000 zł
 • Cena za metr: 1 567 zł

Nieruchomość pod mieszkania i usługi w Częstochowie, w pobliżu Jasnej Góry.<linia> Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 5 898 m2.<linia> Na ogrodzonym terenie znajduje się budynek mieszkalno-usługowy o powierzchni użytkowej 884,74 m2 oraz gospodarczy (137,28 m2), magazynowy (114,01 m2), garażowo-magazynowy (277,70 m2) i wiata garażowa (54,20 m2). Obiekt mieszkalno-usługo... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2022-01-27

Lokal Częstochowa Śródmieście

5 000 zł

229 m2

22 zł/m2

Lokal Częstochowa Śródmieście
 • Powierzchnia: 229 m2
 • Cena: 5 000 zł
 • Cena za metr: 22 zł

Biuro Nieruchomości Sverum ma w swojej ofercie na wynajem lokal handlowo-usługowy. Lokal użytkowy o powierzchni 229 m2, usytuowany w Częstochowie, w dzielnicy Śródmieście. ROZKŁAD POMIESZCZEŃ: Pomieszczenia: duża sala sprzedaży, 3 pomieszczenia biurowe, pomieszczenie socjalne, małe pomieszczenie magazynowe oraz toaleta. Kuchnia: w lokalu  Łazienka: w lokalu  Standard: dobry Ściany wewnętrzne: gład... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2022-03-26

Lokal użytkowy do wynajęcia 27,00 m², oferta nr 188-7296
 • Powierzchnia: 27 m2
 • Cena: 1 000 zł
 • Cena za metr: 38 zł

Opis oferty Częstochowa, Podjasnogórska, lokal , wynajem Blisko centrum miasta, lokal do wynajmu o powierzchni 27 m2 położony na parterze. Lokal składa się z 1 pomieszczenia i części socjalnej z WC. Prąd, woda, gaz są w lokalu. Ogrzewanie gazowe. Istnieje możliwość wykorzystania miejsc parkingowych za lokalem. Lokal posiada roletę antywłamaniową. Nadaje się na działalność handlową, usługową, biuro... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2022-04-28

Lokal handlowy, Trzech Wieszczów

1 350 zł

30 m2

45 zł/m2

Lokal handlowy, Trzech Wieszczów
 • Powierzchnia: 30 m2
 • Cena: 1 350 zł
 • Cena za metr: 45 zł

Biuro Nieruchomości Sverum ma w swojej ofercie do wynajęcia lokal . Lokal użytkowy o powierzchni 30m2, usytuowany w Częstochowie, w dzielnicy Trzech Wieszczów. OFERTA! 0% NAJEM BEZ PROWIZJI 0%! ROZKŁAD POMIESZCZEŃ: Pomieszczenia: biuro Kuchnia: ogólnodostępna Łazienka: ogólnodostępna Standard: Drzwi: drewniane Ściany wewnętrzne: gładzie gipsowe Ściany zewnętrzne: tynk Okna: PCV (...) Pokaż więcej... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2022-05-09

Lokal użytkowy na sprzedaż

225 000 zł

52 m2

4 327 zł/m2

Lokal użytkowy na sprzedaż
 • Powierzchnia: 52 m2
 • Cena: 225 000 zł
 • Cena za metr: 4 327 zł

Lokal użytkowy o powierzchni 51 m2 , zlokalizowany na drugim poziomie kompleksu pawilonów . Przystosowany do prowadzenia działalności gastronomicznej . Istnieje możliwość przeznaczenia także na usługi. W lokalu rozprowadzono centralne , można podłączyć się do ogrzewania miejskiego lub jakaś inna dowolna forma. W sąsiedztwie prowadzona jest działalność usługowo, handlowo, medyczna oraz gastronomia.... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2022-05-20

Lokal Częstochowa, ul. Główna

3 700 zł

260 m2

15 zł/m2

Lokal Częstochowa, ul. Główna
 • Powierzchnia: 260 m2
 • Cena: 3 700 zł
 • Cena za metr: 15 zł

Częstochowa, Kawodrza Dolna, do wynajmu budynek o powierzchni użytkowej 158 m2. Oferujemy na wynajem budynek wolnostojący o pow. użytkowej 158 m2 dodatkową powierzchnię stanowi poddasze ok. 102 m2. Nieruchomość zlokalizowana w dzielnicy Kawodrza Dolna, przy ul. Głównej. Obiekt posiada parking z możliwością podjazdu i parkowania dla samochodów ciężarowych. Lokal składa się z 4 pomieszczeń i łazienk... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2022-06-08