Strona główna » Lokale użytkowe » Kowary » ul. Ogrodowa » Lokal użytkowy na sprzedaż 31,40 m², Ogrodowa, Kowary
Lokal użytkowy na sprzedaż 31,40 m², Ogrodowa, Kowary Kowary
Skontaktuj się z właścicielemKontakt z właścicielem
Wydrukuj Zgłoś naruszenie
fot. Lokal użytkowy na sprzedaż 31,40 m², Ogrodowa, Kowary Kowary

Lokal użytkowy na sprzedaż 31,40 m², Ogrodowa, Kowary

Kowary ul. Ogrodowa [woj. Dolnośląskie, pow. jeleniogórski, gm. jeleniogórski]

Skontaktuj się z właścicielem aby uzyskać dokladny adres nieruchomości

35 200 zł Cena zakupu 31 m2 Powierzchnia 1 136 zł/m2 Cena za metr

Dane szczegółowe

Powierzchnia:
31 m2
ID oferty:
18402403

Opis nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR [tel]1 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 10 maja 2021r. w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego 15 i ul. Ogrodowej 2. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 713 ze zm. ), art. 37 ust.1, art. 38, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2020 r., Dz. U. poz. 1990 ze zm. ) oraz w wykonaniu Uchwały NR XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006 r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary, Burmistrz Miasta Kowary, zarządza co następuje: §1 Ogłasza I ( pierwszy ) przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Ludwika Waryńskiego 15 w Kowarach oraz na zbycie lokalu użytkowego położonego w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Ogrodowej 2 w Kowarach, opisanych w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszego Zarządzenia. §2 Przetarg należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 1990 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. z 2014r. Dz. U. poz. 1490 ze zm.). §3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej. §4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Kowary, dnia 10 maja 2021 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr [tel]1 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 10.05.2021 r. OGŁOSZENIE o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu niemieszkalnego - użytkowego położonego w wielolokalowym budynku mieszkalno- użytkowym przy ul. Ogrodowej 2 w Kowarach wraz z udziałem w prawie własności działki gruntu numer 191/1 (obręb 0001, a.m. 6) o pow. 245 m2, który odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r. o godz. 10:30 w sali budynku konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1 A. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr [tel]1 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 12.03.2021 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie, na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 15.03.2021r. do dnia 05.04.2021 r. Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr [tel]1 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 10.05.2021r.) zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 11.05.2021 r. do 10.06.2021 r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu – Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kowary oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( [url] ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. 1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: Nieruchomość oznaczona działką gruntu nr 191/1 (obręb 0001 a.m. 6 ) o pow. 245 m2 położona w Kowarach przy ul. Ogrodowej 2, zabudowana budynkiem mieszkalno- użytkowym. W budynku znajduje się 5 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy. Działka, na której posadowiony jest budynek posiada dostęp do pełnego uzbrojenia. Budynek o niskim standardzie wyposażenia. Stan techniczny budynku średni. Dla przedmiotowego budynku nie zostało dotąd wydane świadectwo charakterystyki energetycznej. 2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/[tel]. 3.Opis nieruchomości: Lokal użytkowy położony na pierwszej kondygnacji nadziemnej ( parterze ) budynku składający się z 4 pomieszczeń tj. 2 ( dwóch ) sal i 2 ( dwóch ) wc o łącznej powierzchni użytkowej 31,40 m2. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 31,40 m2. Lokal od dłuższego czasu nie jest użytkowany, wymaga remontu, stan techniczny lokalu średni. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu wynosi 11,80 %. Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału wynosi 28,91m2 4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B przyjętym uchwałą Nr XXXIII/163/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12.11.2008r., przedmiotowa nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem U/MM7 tj. tereny usług komercyjnych z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną. 5.Forma sprzedaży: na własność. 6.Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej : 35.200,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych 00/100)., w tym: cena lokalu – 33.300,00 zł., cena udziału w działce gruntu – 1.900,00 zł ( Zwolnione z podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy ). 7.Wysokość wadium 5.000,00 zł ( słownie : pięć tysięcy złotych 00/100). 8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia: Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr [tel][tel] 0011 0684. Uwagi: Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary. 1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 11.05.2021r. do dnia 10.06.2021 r., oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz zamieszczone w prasie. 2.Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul. 1 Maja 1A. 3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr [tel][tel] 0011 1641 najpóźniej do dnia 11 czerwca 2021 r. Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie. 4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu. 5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z póżn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. 8.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. 9.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu. 10.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. [tel]). Kontakt: Urząd Miasta Kowary tel: [tel] Zapytaj o Ofertę Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB Dodano: 2021-07-22 w TabelaOfert.pl
Pomocne wskazówki
Nic nie cieszy tak, jak wielka płyta

No dobrze: mieszkania w zabytkowych kamienicach cieszą jeszcze bardziej. Ale ostatnio okazało się, że bloki z wielkiej płyty, na które do ni...

Epidemia epidemią, a hipoteki z rekordem

Chyba mało kto się tego spodziewał. Koronawirus, pandemia, przewidywania kryzysu. A tymczasem Polacy na potęgę wnioskują o kredyty na nieruc...

Jak to bankom w Polsce jest cudownie…

Jest im aż tak cudownie, że jeden z nich umarza część kredytu, aby zmniejszyć liczbę swoich klientów. I to umarza całkiem niemało: do 10% wa...

A jednak. Mamy boom w nieruchomościach

Do niedawna można było jeszcze się zastanawiać. Dziś nie ma już wątpliwości: obecny ruch w nieruchomościach to prawdziwy boom. Tylko w maju...

Jakie mieszkanie na wynajem wybrać?

Ilu najemców, tyle oczekiwań co do idealnego lokum, dlatego każdy wyobraża je sobie inaczej. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę przy poszukiw...

Podobne ogłoszenia

Lokal użytkowy na sprzedaż

1 800 000 zł

550 m2

3 273 zł/m2

Lokal użytkowy na sprzedaż
 • Powierzchnia: 550 m2
 • Cena: 1 800 000 zł
 • Cena za metr: 3 273 zł

nowa cena Atrakcyjna oferta - obiekt po rozbudowie i kapitalnym remoncie pensjonat położony na działce o pow. 860m2, budynek o powierzchni około 550m2 na 33 miejsca noclegowe , 14 pokoi z łazienkami, balkonami. Przyziemie: kuchnia z zapleczami , kotłownia piec gazowy 2- funkcyjny , jadalnia, barek z... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2020-11-03

Lokal użytkowy na sprzedaż

22 800 000 zł

2 200 m2

10 364 zł/m2

Lokal użytkowy na sprzedaż
 • Powierzchnia: 2 200 m2
 • Cena: 22 800 000 zł
 • Cena za metr: 10 364 zł

UWAGA! KLIENT KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI . Na sprzedaż czterogwiazdkowy, luksusowy hotel w Karpaczu w stylu tyrolskim. Nowoczesny obiekt przewidziany jest na 75 miejsc noclegowych. Każdy pokój z balkonem. Hotel posiada własny basen oraz spa. Na parterze restauracja w stylu włoskim. Duża działka o p... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2020-11-05

Lokal użytkowy na sprzedaż

1 260 000 zł

600 m2

2 100 zł/m2

Lokal użytkowy na sprzedaż
 • Powierzchnia: 600 m2
 • Cena: 1 260 000 zł
 • Cena za metr: 2 100 zł

Willa, Pensjonat w Karpaczu !!! Nowa niższa cena!!! Przedstawiam Państwu do sprzedaży pensjonat położony w Karpaczu. Obiekt o całkowitej powierzchni 538 m 2 , na działce o powierzchni 509m 2 . Nieruchomość z podziałem na część mieszkalną i pensjonatową z 4 niezależnymi wejściami. Obecnie do części p... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2020-11-16

Lokal użytkowy na sprzedaż

999 000 zł

600 m2

1 665 zł/m2

Lokal użytkowy na sprzedaż
 • Powierzchnia: 600 m2
 • Cena: 999 000 zł
 • Cena za metr: 1 665 zł

Willa, Pensjonat w Karpaczu !!! Nowa niższa cena!!! Przedstawiam Państwu do sprzedaży pensjonat położony w Karpaczu. Obiekt o całkowitej powierzchni 538 m 2 , na działce o powierzchni 509m 2 . Nieruchomość z podziałem na część mieszkalną i pensjonatową z 4 niezależnymi wejściami. Obecnie do części p... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2020-12-27

Lokal Jarkowice

626 000 zł

2 305 m2

272 zł/m2

Lokal Jarkowice
 • Powierzchnia: 2 305 m2
 • Cena: 626 000 zł
 • Cena za metr: 272 zł

Przedmiotem ogłoszenia jest atrakcyjna nieruchomość przemysłowa, zabudowana budynkiem produkcyjnym i gospodarczym oraz stacją transformatową w miejscowości Jarkowice, województwo dolnośląskie. Nieruchomość usytuowana jest na działce o powierzchni 7896 m2. Na nieruchomości znajdują się: - Budynek pro... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-05-14

Lokal użytkowy na sprzedaż

55 000 zł

27 m2

2 038 zł/m2

Lokal użytkowy na sprzedaż
 • Powierzchnia: 27 m2
 • Cena: 55 000 zł
 • Cena za metr: 2 038 zł

Poszukujesz lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej? Chcesz otworzyć np. Punkt Informacji Turystycznej, biuro...? Zapraszam Cię na prezentację lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia biurowego, położonego w samym sercu Kowar, tuż przy starówce. Lokal nadaje się do kapitalnego remontu, co daje... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-05-24

Lokal Karpacz

3 000 000 zł

1 200 m2

2 500 zł/m2

Lokal Karpacz
 • Powierzchnia: 1 200 m2
 • Cena: 3 000 000 zł
 • Cena za metr: 2 500 zł

WJAZD DO KARPACZA Hotel TURAJ o powierzchni użytkowej 1200m2 16 pokoi, 9 mieszkań, restauracja z dyskoteką działka o pow. 2000m2, wybrukowane parkingi cały czas działający! DO SPRZEDANIA LUB DO WYNAJĘCIA ! Cena 3.000.000 zł netto Uwaga! Pobyt wczasowy oferta promocyjna 50zł/osoba-doba - *** Oraz spr... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-06-17

Lokal użytkowy Karpacz

990 000 zł

80 m2

12 375 zł/m2

Lokal użytkowy Karpacz
 • Powierzchnia: 80 m2
 • Cena: 990 000 zł
 • Cena za metr: 12 375 zł

Apartament w KARPACZU ul. Myśliwska 1 Apartament ok 80m2 w pełni wyposażony.cena 990.000 + Vat Usytuowany bezpośrednio przy stoku narciarskim Karpatka. Salon z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka i przedpokój ok 55m2 Na dużej antresoli sypialnia, łazienka i przedpokoik ok 25m2 Zarządzany i wynajm... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-06-22

Lokal użytkowy na sprzedaż

1 500 000 zł

400 m2

3 750 zł/m2

Lokal użytkowy na sprzedaż
 • Powierzchnia: 400 m2
 • Cena: 1 500 000 zł
 • Cena za metr: 3 750 zł

do sprzedaży pensjonat w Karpaczu położony w ciekawej lokalizacji, możliwość rozbudowy. W budynku pięć mieszkań , po modernizacji możliwe zwiększenie liczby mieszkań. Wszystkie media, ogrzewanie na ekogroszek , przyłącze gazowe w działce Numer oferty: 14360014 Nr licencji zawodowej: 16 więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-06-24

Lokal Kowary

4 100 000 zł

13 678 m2

300 zł/m2

Lokal Kowary
 • Powierzchnia: 13 678 m2
 • Cena: 4 100 000 zł
 • Cena za metr: 300 zł

DOSKONALE FUNKCJONUJĄCY ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY ZAJMUJĄCY SIĘ OBRÓBKĄ DREWNA I SPRZEDAŻĄ GOTOWYCH ELEMENTÓW. Całość zakładu znajduje się na łącznej powierzchni gruntu 1,3678ha, na której posadowione są dwa budynki murowane i kilka hal. Budynki murowane to gabinety dyrekcji, biura, pełen socjal... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-07-14

Lokal użytkowy Karpacz
1 / 8

2 828 000 zł

400 m2

7 070 zł/m2

Lokal użytkowy Karpacz
 • Powierzchnia: 400 m2
 • Cena: 2 828 000 zł
 • Cena za metr: 7 070 zł

Na sprzedaż pensjonat w zabudowie bliźniaczej w Karpaczu położony w samym centrum blisko deptaka. W pobliżu park oraz przystanek PKS. Powierzchnia budynku 400 m2 Parter w którym znajduje się pokój z łazienką, pomieszczenie techniczne, 2 wyposażone kuchnie oraz pomieszczenie typu kawiarnia z kominkie... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-07-17

Lokal Kostrzyca, ul. Jeleniogórska

7 500 000 zł

1 400 m2

5 358 zł/m2

Lokal Kostrzyca, ul. Jeleniogórska
 • Powierzchnia: 1 400 m2
 • Cena: 7 500 000 zł
 • Cena za metr: 5 358 zł

Adrianna +48... pokaż numer Do sprzedania atrakcyjna, funkcjonująca restauracja w Kostrzycy (woj. dolnośląskie) z pięknym widokiem na Śnieżkę! Restauracja wybudowana została z pół bala drewnianego w 2012 roku. Nadaje się idealnie do organizacji m.in. imprez okolicznościowych. Przynależy do niej dzia... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-07-22