Strona główna » Lokale użytkowe » Strzeleczki » Lokal Strzeleczki, ul. Młyńska
Lokal Strzeleczki, ul. Młyńska Strzeleczki
Skontaktuj się z właścicielemKontakt z właścicielem
Wydrukuj Zgłoś naruszenie
fot. Lokal Strzeleczki, ul. Młyńska Strzeleczki

Lokal Strzeleczki, ul. Młyńska

Strzeleczki [woj. Opolskie, pow. krapkowicki, gm. krapkowicki]

Skontaktuj się z właścicielem aby uzyskać dokladny adres nieruchomości

140 000 zł Cena zakupu 194 m2 Powierzchnia 722 zł/m2 Cena za metr

Dane szczegółowe

Powierzchnia:
194 m2
ID oferty:
18926220

Opis nieruchomości

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1, NIP: [tel]0, Regon +48... pokaż numer , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [tel]1, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy +48... pokaż numer ,52 PLN wniesiony w całości Ogłasza postępowanie ofertowe na zbycie prawa własności budynków i budowli o charakterze usługowo-mieszkalnym wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działka nr 602, położonej w Strzeleczkach przy ul. Młyńskiej 27 Przedmiotem sprzedaży jest: 1. zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości po byłym Terenowym Wydziale Wykonawstwa SN i nN położonym w Strzeleczkach przy ul. Młyńskiej 27, tj. działki nr 602 km 2 o pow.0,1020 ha, objętej księgą wieczystą nr OP1S/[tel], zabudowanej budynkami: dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalno-usługowym o pow. 194,04 m2, z częścią warsztatową o pow. 20,70 m2, jednokondygnacyjnym budynkiem, wolnostojącym mieszczącym 4 garaże, o łącznej pow. 96,43 m2, 2. prawa własności przedmiotowych budynków wraz z infrastrukturą techniczną. Zbycie nieruchomości nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem przez nabywcę przedmiotowej nieruchomości na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. bezterminowej i nieodpłatnej służebności przesyłu (art.305` k c) dla urządzeń elektroenergetycznych tj.: a) linia napowietrzna nN o długości ok. 10 mb oraz słup nr 701 RK-10/ZN, b) linia kablowa nN – kabel YAK Y 4x 120 m2 dł. 40 mb; złącze ZK nr 3016. Jakiekolwiek czynności podejmowane na działce 602 a.m.2 obręb Strzeleczki, a dotyczące urządzeń, o których mowa, wymagać będą zgody TAURON Dystrybucja S.A. lub jej każdoczesnych następców prawnych. Zbywana nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi, znajduje się na terenie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczki. Powyższy plan został zatwierdzony Uchwałą nr XXX/188/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26.09.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczki. Zgodnie z powyższym planem w/w działka nr 602 położona jest na terenie oznaczonym w MPZP symbolem U – teren zabudowy usługowej. Działka leży w granicach historycznego układu przestrzennego (ruralistycznego) wsi – strefa „A” ochrony konserwatorskiej. Oferowana cena zakupu nie może być niższa od 140 000,00 zł. Wadium wynosi: 14 000,00 zł. Warunki przystąpienia do postępowania ofertowego: 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy i adresu oferenta oznaczonej: „Postępowanie ofertowe na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 602 (AM 2) położonej w Strzeleczkach przy ul. Młyńskiej 27 wraz z prawem własności budynków i budowli” w Kancelarii (pok. nr 04) TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, 45 – 052 Opole ul. Oleska 3, do dnia 26.05.2021 r. do godz. 11:00 lub drogą pocztową. Oferta złożona drogą pocztową musi wpłynąć najpóźniej do wyżej wyznaczonego terminu na adres jak wyżej. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 2. Oferta powinna być napisana w języku polskim i powinna zawierać: a) dane oferenta: imię i nazwisko, PESEL, (NIP, jeśli posiada), adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, adres mailowy, nr telefonu i faksu, b) datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta ( w przypadku podmiotów zbiorowych – reprezentantów) lub osoby przez oferenta upoważnionej. W przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie, c) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne oświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), d) oświadczenie, iż podmiot gospodarczy jest bądź nie jest czynnym podatnikiem VAT (dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), e) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, f) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty, g) oświadczenie stwierdzające, że oferent nie jest członkiem Zarządu TAURON Dystrybucja S.A., nie jest osobą, której powierzono wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania, nie jest małżonkiem, dzieckiem, rodzicem i rodzeństwem osób, o których mowa powyżej oraz nie jest osobą, która pozostaje ze sprzedającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości, co do bezstronności sprzedającego, h) oferowaną cenę netto (cyfrowo i słownie) oraz sposób zapłaty, i) dowód wpłaty wadium, j) w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadających ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej lub wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. 3. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta. 5. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę. 6. Zmiana lub wycofanie oferty dokonane przez oferenta jest skuteczna wówczas, gdy nastąpi w formie pisemnej i zostanie złożone przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane w zamkniętą kopertę i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta oraz opatrzone zapisem „zmiana” lub „wycofanie”, 7. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej. 8. Wadium należy wpłacić na konto TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu w banku mBank nr konta [tel][tel] 3300 2001, z adnotacją „wpłata wadium do postępowania ofertowego na sprzedaż nieruchomości w Strzeleczkach przy ul. Młyńskiej 27”. Wadium należy uiścić wyłącznie w formie pieniężnej. Wadium wpłacone przelewem musi wpłynąć na konto najpóźniej w przeddzień składania ofert. Oznacza to, iż konto TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu musi być uznane do godziny 14:00 w przeddzień postępowania ofertowego. Złożenie wadium po wyżej wyznaczonym terminie wyklucza oferenta. Złożenie wadium oznacza przyjęcie warunków postępowania ofertowego. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który postępowanie ofertowe wygrał, zalicza się w poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz spółki prowadzącej postępowanie, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Wadium oferentów, których oferta nie została wybrana, zwracane jest oferentom niezwłocznie po zatwierdzeniu protokołu z przetargu. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej na jeden dzień przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty opłat notarialnych, sądowych oraz podatków związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w Opolu. 9. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. 11. Postępowanie ofertowe odbędzie się w dniu 26.05.2021 r. w budynku siedziby Oddziału TAURON Dystrybucja S.A. w Opolu przy ul. Waryńskiego 1 (pokój nr 308) o godzinie: 12:00. 12. Przy otwarciu ofert nie mogą być obecni oferenci lub umocowani przedstawiciele oferentów. 13. O wyniku postępowania oferenci zostaną powiadomieni na piśmie, w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania ofertowego (zatwierdzenia protokołu). 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo prowadzenia bezpośrednich rokowań/negocjacji celem uzyskania wyższej cen sprzedaży. 15. Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ogłoszeniu lub warunkach postępowania ofertowego oraz nie przyjęcia żadnej oferty, jak również prawo wycofania nieruchomości z postępowania ofertowego, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny – wskazane zastrzeżenia nie będą również podstawą do ubiegania się przez oferentów do zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty. 16. Przystępujący do przetargu cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1380) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej, wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie (lub promesę) właściwego ministra na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, chyba, że zajdą, przewidziane powołaną ustawą, przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. 17. Z tytułu odrzucenia oferty, dokonywania zmian w ogłoszeniu lub warunkach postępowania, wycofania nieruchomości ze sprzedaży, unieważnienia przetargu oferentom nie przysługuje wobec sprzedającego żadne roszczenie finansowe ani prawne. Postanowienia ogólne Nieruchomość można oglądać w dni robocze w dniach od 05.05.2021 r. do 25.05.2021 r. od godz. 9:00 do godz. 14:00, po uprzednim uzgodnieniu z Panią Anną Blochel tel. +48... pokaż numer , tel. kom. +48... pokaż numer , e-mail: [email] Informacje dot. przedmiotu przetargu można uzyskać w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 14:00 w Wydziale Organizacji i Administracji Oddziału w Opolu TAURON Dystrybucja S.A. przy ul. Oleskiej 3, pokój nr 110 lub przy ul. Waryńskiego 1 pokój nr 308 oraz telefonicznie: Pan Zbigniew Węgrzyński tel. +48... pokaż numer , Pani Anna Blochel tel. +48... pokaż numer ; kom. +48... pokaż numer . Oferta jest dostępna również na stronie www.tauron-nieruchomości.pl Kontakt: TAURON Dystrybucja S.A tel: +48... pokaż numer [email] Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB Dodano: 2021-09-15 w Gratka.pl
Pomocne wskazówki
Umowa z pośrednikiem – tego lepiej nie przeoczyć

Nie udało się wyszukać idealnego mieszkania bezpośrednio, za to trafiła się super okazja, którą w swojej ofercie ma pośrednik? Bywa. Nie chc...

Jak dobrze wynajmować mieszkania – formalności

Przed epidemią zasady były proste: w dużych miastach wynajmowało się w zasadzie wszystko, a właściciele mieszkań mogli kaprysić i dyktować w...

Nowe mieszkanie ma wady? Sprawdź, za co odpowiada deweloper

Gdy kupujemy mieszkanie z rynku wtórnego, używane, zasadniczo akceptujemy jego stan z dnia oględzin. Kupując mieszkanie np. na etapie przysł...

Ceny nieruchomości szaleją. Czy to już bańka?

Polacy rzucili się do kupowania domów i mieszkań. O ile podczas epidemii liczba transakcji zmalała, ceny zamarły, o tyle obecnie ruszyły gal...

17 pytań i odpowiedzi na temat wynajmu mieszkania

Inwestorzy kontra mieszkańcy. Wynajmujący kontra najemcy. Zysk kontra koszt… Niby relacje obu stron wynajmowanego mieszkania dzieli wszystko...

Podobne ogłoszenia

Lokal użytkowy na sprzedaż

299 000 zł

470 m2

637 zł/m2

Lokal użytkowy na sprzedaż
 • Powierzchnia: 470 m2
 • Cena: 299 000 zł
 • Cena za metr: 637 zł

Oferujemy Państwu do sprzedaży atrakcyjny lokal handlowo-usługowy o powierzchni 470,44 m2 położony w Krapkowicach. Nieruchomość znajduje się na pierwszej kondygnacji, wysoki parter, budynku usługowego i składa się z pomieszczenia handlowo - usługowego o powierzchni ok. 300 m2, dwóch kolejnych pomieszczeń pomocniczych, magazynku z dostępem do rampy załadunkowej oraz toalety. Wykończenie wnętrz tynk... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2020-11-03

Lokal użytkowy na sprzedaż

68 000 zł

60 m2

1 134 zł/m2

Lokal użytkowy na sprzedaż
 • Powierzchnia: 60 m2
 • Cena: 68 000 zł
 • Cena za metr: 1 134 zł

Lokal w Żywocicach na działalność usługową, handlową, nieuciążliwą produkcję. Znajduje się w kamienicy, na parterze, od ulicy posiada witrynę. Składa się z dwóch części. Cześć z witryną na parterze jest w stanie przyzwoitym, część druga położna nieco niżej z kotłownią jest w stanie do remontu. Ogrzewanie własne centralne na węgiel. Do lokalu przynależy udział we wspólnym podwórku z którego oczywiś... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2020-11-03

Lokal użytkowy na sprzedaż

185 000 zł

121 m2

1 529 zł/m2

Lokal użytkowy na sprzedaż
 • Powierzchnia: 121 m2
 • Cena: 185 000 zł
 • Cena za metr: 1 529 zł

Lokal handlowo-usługowy w Krapkowicach z witryną od ulicy. Dobry dojazd ruchliwą drogą asfaltową. Przed lokalem 2-3 miejsca parkingowe. Nadaje się na sklep, biuro rachunkowe, magazyn, gabinet itp. także na cichą produkcję albo na usługi połączone z częścią mieszkalną. Po odświeżeniu i drobnym remoncie gotowy do działalności. Stan aktualny to 3 pomieszczenia, część usługowa, magazyn, i zaplecze soc... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2020-11-03

Lokal użytkowy na sprzedaż

1 100 000 zł

312 m2

3 526 zł/m2

Lokal użytkowy na sprzedaż
 • Powierzchnia: 312 m2
 • Cena: 1 100 000 zł
 • Cena za metr: 3 526 zł

Do Sprzedania lokal usługowy w bardzo dobrym punkcie, o powierzchni 312 m2.Lokal posiada dwa niezależne wejścia,podjazd dla inwalidów,przestronny korytarz,składa się z 7 pomieszczeń o powierzchni od 20-40m2,oraz dwóch toalet.Lokal jest po gruntownym remoncie,wykonanym przy urzyciu wysokiej klasy materiałów.Zostały wymienione okna,glazura,instalacja wodno-kanalizacyjna,instalacja elektryczna,ogrzew... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2020-11-03

Lokal użytkowy na sprzedaż

550 000 zł

1 960 m2

281 zł/m2

Lokal użytkowy na sprzedaż
 • Powierzchnia: 1 960 m2
 • Cena: 550 000 zł
 • Cena za metr: 281 zł

Do sprzedania duża działka na terenie przemysłowym, położona w bliskiej odległości drogi krajowej nr 45 w pobliżu Krapkowic. Działka ma powierzchnię dwóch hektarów i cały ten teren jest ogrodzony betonowym murem. Znaczna część terenu bo 8000m jest wybetonowana i znajduje się tam rozpoczęta budowa hali przemysłowej o łącznej powierzchni 1960 m. Konstrukcja hali już stoi, nie jest ona jeszcze przykr... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2020-11-03

Lokal użytkowy na sprzedaż

2 700 000 zł

2 271 m2

1 189 zł/m2

Lokal użytkowy na sprzedaż
 • Powierzchnia: 2 271 m2
 • Cena: 2 700 000 zł
 • Cena za metr: 1 189 zł

Na sprzedaż nieruchomość z dużym potencjałem w bardzo dobrej lokalizacji. Kompleks budynków, w skład którego wchodzą budynki: • Biurowo-techniczny (A) o pow. użytkowej 1 370,93 m 2 • Techniczno-mieszkalny (B) o pow. użytkowej 593,37 m 2 • Garaż (C) o pow. użytkowej 307,14 m 2 oraz duża działka o łącznej pow. 3630 m2 [działki nr ewid. 424 oraz 423/2]. Na działce znajduje się wieża an... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2020-11-05

Lokal użytkowy na sprzedaż

650 000 zł

557 m2

1 167 zł/m2

Lokal użytkowy na sprzedaż
 • Powierzchnia: 557 m2
 • Cena: 650 000 zł
 • Cena za metr: 1 167 zł

Na sprzedaż kamienica czynszowa położona w ścisłym Rynku Krapkowic przy ul Krawieckiej (vis avis Zamku). Dla Kamienicy wydano warunki zabudowy i przebudowy budynku z opcją nadbudowy 4 tej kondygnacji - co zwiększa powierzchnię budynku do około 740 m2 Zgodnie ze studium wykonalności inwestycji projektowane jest 11- 12 mieszkań po około 60 m2 każde. alternatywnie budynek przeznaczony jest m.in pod:... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-04-23

Lokal użytkowy na sprzedaż

599 000 zł

448 m2

1 338 zł/m2

Lokal użytkowy na sprzedaż
 • Powierzchnia: 448 m2
 • Cena: 599 000 zł
 • Cena za metr: 1 338 zł

Oferujemy Państwu do sprzedaży obiekt usługowo-handlowy położony przy głownej arterii miasta Krapkowice, ul. Opolskiej. Budynek murowany, trzykondygnacyjny, z dachem dwuspadowym, w całości podpiwniczony. Składa się z: PARTER- siedem pokoi, komunikacja, wiatrołap, schowek (P.U. 216,61 M2) I PIĘTRO-siedem pokoi, komunikacja, schowek (P.U. 156,45 M2) PODDASZE-dwa pokoje (P.U. 75,90 M2) PIWNICA-trzy p... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-04-29

Nowy lokal Krapkowice

259 000 zł

46 m2

5 631 zł/m2

Nowy lokal Krapkowice
 • Powierzchnia: 46 m2
 • Cena: 259 000 zł
 • Cena za metr: 5 631 zł

Oferujemy Państwu do sprzedazy nowy lokal usługowo-biurowy położony w centrum Krapkowic. Lokal mieści się w nowej inwestycji "PREMIUM 1 MAJA 15". Budynek zrealizowany w wysokim standardzie, z nowowczesną architekturą i dużymi przeszkleniami, wyposażony w windę. Lokal oznaczony nr 4, mieści się na I piętrze budynku, zostanie oddany w stanie deweloperskim do własnej aranżacji. Parking ogólnodostepny... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-08-18

Nowy lokal Krapkowice

239 000 zł

42 m2

5 691 zł/m2

Nowy lokal Krapkowice
 • Powierzchnia: 42 m2
 • Cena: 239 000 zł
 • Cena za metr: 5 691 zł

Oferujemy Państwu do sprzedazy nowy lokal usługowo-biurowy położony w centrum Krapkowic. Lokal mieści się w nowej inwestycji "PREMIUM 1 MAJA 15". Budynek zrealizowany w wysokim standardzie, z nowowczesną architekturą i dużymi przeszkleniami, wyposażony w windę. Lokal oznaczony nr 9, mieści się na II piętrze budynku, zostanie oddany w stanie deweloperskim do własnej aranżacji. Parking ogólnodostepn... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-08-18

Biuro Krapkowice

185 000 zł

121 m2

1 529 zł/m2

Biuro Krapkowice
 • Powierzchnia: 121 m2
 • Cena: 185 000 zł
 • Cena za metr: 1 529 zł

Lokal handlowo-usługowy w Krapkowicach z witryną od ulicy. Dobry dojazd ruchliwą drogą asfaltową. Przed lokalem 2-3 miejsca parkingowe. Nadaje się na sklep, biuro rachunkowe, magazyn, gabinet itp. także na cichą produkcję albo na usługi połączone z częścią mieszkalną. Po odświeżeniu i drobnym remoncie gotowy do działalności. Stan aktualny to 3 pomieszczenia, część usługowa, magazyn, i zaplecze soc... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-09-02

Lokal użytkowy Krapkowice

650 000 zł

302 m2

2 153 zł/m2

Lokal użytkowy Krapkowice
 • Powierzchnia: 302 m2
 • Cena: 650 000 zł
 • Cena za metr: 2 153 zł

Oferujemy Państwu do sprzedaży atrakcyjnie zlokalizowany obiekt handlowo-usługowy o powierzchni około 302 mkw położony w Krapkowicach - Otmęcie. Nieruchomość znajduje się na parterze pięcio-kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego i składa się z sześciu pomieszczeń, komunikacji, pomieszczeń socjalnych oraz toalet tworzących zwarty obiekt lokali usługowych. Wykończenie wnętrz tynk cementowo-wapienny... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-09-06