Działki » Warmińsko-Mazurskie » Olsztyn  » Kortowo » os. Mazurskie » Działka usługowa Olsztyn Kortowo
Działka usługowa Olsztyn Kortowo Olsztyn
Skontaktuj się z właścicielemKontakt z właścicielem
Wydrukuj Zgłoś naruszenie
fot. Działka usługowa Olsztyn Kortowo Olsztyn

Działka usługowa Olsztyn Kortowo

Olsztyn Kortowo os. Mazurskie [woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, gm. Olsztyn]

Skontaktuj się z właścicielem aby uzyskać dokladny adres nieruchomości

3 080 000 zł Cena zakupu 15 218 m2 Powierzchnia 203 zł/m2 Cena za metr

Dane szczegółowe

Powierzchnia:
15 218 m2
ID oferty:
18044020

Opis nieruchomości

Energa Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ogłasza czwarty przetarg pisemny nieograniczony Na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych w Olsztynie, przy ul. Kazimierza Kalinowskiego, województwo warmińsko-mazurskie: 1. Działki ewidencyjne o numerach: 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/43, 1/45, 1/47, 1/49, 1/51, 1/53, 1/55, o łącznej powierzchni 15 218 m² ([tel] zł) wraz z udziałem w wysokości 14/19 w działce 1/57 o powierzchni 4 370 m2 (215 600,00 zł), położone w Olsztynie, przy ul. Kazimierza Kalinowskiego, województwo warmińsko – mazurskie. [Nieruchomość I]. Właściciel: Skarb Państwa. Użytkownik wieczysty: Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Cena wywoławcza netto Nieruchomości wynosi [tel] zł, (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy) [Cena wywoławcza]; Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. Wadium wynosi: 308 000,00 zł (trzysta osiem tysięcy złotych 00/100 groszy) [Wadium I]. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/[tel]. 2. Działki ewidencyjne o numerach: 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26 o łącznej powierzchni 4 653 m² (901 000,00 zł) wraz z udziałem w wysokości 5/19 w działce nr 1/57 (77 000,00 zł), położone w Olsztynie, przy ul. Kazimierza Kalinowskiego, województwo warmińsko – mazurskie. [Nieruchomość II]. Właściciel: Skarb Państwa. Użytkownik wieczysty: Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Cena wywoławcza netto Nieruchomości wynosi 978 000,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 groszy) [Cena wywoławcza]; Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.||| Wadium wynosi: 97 800,00 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych 00/100 groszy) [Wadium II]. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/[tel]. 3. Działki ewidencyjne o numerach: 1/27, 1/28, 1/43, 1/45 o łącznej powierzchni 4 972 m² (883 400,00 zł) wraz z udziałem w wysokości i 4/19 w działce nr 1/57 (61 600,00 zł), położone w Olsztynie, przy ul. Kazimierza Kalinowskiego, województwo warmińsko - mazurskie [Nieruchomość III]. Właściciel: Skarb Państwa. Użytkownik wieczysty: Energa Centrum Usług Wspólnych Sp z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Cena wywoławcza netto Nieruchomości wynosi 945 000,00 zł (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100 groszy) [Cena wywoławcza]; Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. Wadium wynosi: 94 500,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100 groszy) [Wadium III] Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę Wieczystą nr OL1O/[tel]. 4.Działki ewidencyjne o numerach: 1/47, 1/49, 1/51, 1/53, 1/55 o łącznej powierzchni 5 593 m² ([tel] zł) wraz z udziałem w wysokości 5/19 w działce nr 1/57 (77 000,00 zł), położone w Olsztynie, przy ul. Kazimierza Kalinowskiego, województwo warmińsko – mazurskie. [Nieruchomość IV]. Właściciel: Skarb Państwa. Użytkownik wieczysty: Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Cena wywoławcza netto Nieruchomości wynosi [tel] zł (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100 groszy) [Cena wywoławcza]; Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. Wadium wynosi: 115 700,00 zł (sto piętnaście tysięcy siedemset złotych 00/100 groszy) [Wadium IV]. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę Wieczystą nr OL1O/[tel]. Działki ewidencyjne objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Kortowie – miasto Olsztyn uchwalonym uchwałą Rady Miasta Olsztyn nr XX/281/03 z dnia 17.12.2003r. Zgodnie z tym planem działki oznaczone są jako: 1) Działki nr: 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/43, 1/45, 1/47, 1/49, 1/51, 1/53, 1/57 – UT – podstawowe przeznaczenie terenu związane jest z obsługą ruchu turystycznego. Dopuszcza się lokalizację usług administracyjnych wraz z towarzyszącymi handlowymi, 2) Działki nr 1/55 – UT – podstawowe przeznaczenie terenu związane jest z obsługą ruchu turystycznego. Dopuszcza się lokalizację usług administracyjnych wraz z towarzyszącymi handlowymi, NOp2 - projektowane lokalne przepompownie ścieków sanitarnych. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1.Złożenie pisemnej oferty, zawierającej: -imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę Oferenta, -datę sporządzenia oferty, -oferowaną cenę za nabycie praw do Nieruchomości, nie mniejszą od Ceny -wywoławczej i sposób jej zapłaty, przy czym ofertę należy złożyć według ----ceny netto + podatek VAT w obowiązującej stawce, -podpis Oferenta; 2.Załączenie do oferty pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu oraz stanem rzeczywistym, formalno-prawnym i technicznym nieruchomości i akceptacji stanu nieruchomości oraz Regulaminu przetargu bez zastrzeżeń. 3.Załączenie do oferty pisemnego oświadczenia w zakresie zwrotu wadium. 4.Załączenie - w przypadku Oferentów będących przedsiębiorcami - aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego, z którego wynika status prawny Oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do jego reprezentacji – wystawiony nie wcześniej, niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, względnie pełnomocnictwo do reprezentacji, jeżeli osoba reprezentująca nie jest ujawniona we właściwym rejestrze. 5.Załączenie aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.Załączenie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert; ewentualnie zaświadczenie o nie figurowaniu w Centralnym Rejestrze Płatników ZUS. 7.Wpłacenie kwoty wadium na konto w Banku PEKAO SA o numerze [tel][tel] 3626 8585 przed upływem terminu składania oferty oraz dołączenie dowodu wpłacenia Wadium do oferty: 8.Wadium I: 308 000,00 zł (trzysta osiem tysięcy złotych 00/100 groszy), z zaznaczeniem w treści przelewu:„[Wadium I, Olsztyn Kazimierza Kalinowskiego, Nieruchomość I]”. 9.Wadium II: 97 800,00 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych 00/100 groszy) z zaznaczeniem w treści przelewu:„[Wadium II Olsztyn Kazimierza Kalinowskiego, Nieruchomość II]”. 10.Wadium II: 94 500,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100 groszy), z zaznaczeniem w treści przelewu:„[Wadium III, Olsztyn Kazimierza Kalinowskiego, Nieruchomość III]”. 11.Wadium IV: 115 700,00 zł (sto piętnaście tysięcy siedemset złotych 00/100 groszy), z zaznaczeniem w treści przelewu:„[Wadium IV, Olsztyn Kazimierza Kalinowskiego, Nieruchomość IV]”. Oferty w języku polskim, należy składać w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, do dnia 31 maja 2021 roku do godz. 14:00 na adres Energa Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości Olsztyn ul. Kalinowskiego, Nieruchomość … (należy podać numer nieruchomości, na którą składana jest oferta) – do rąk własnych Izabeli Kowalewskiej”, za pośrednictwem poczty, poczty kurierskiej lub osobiście w Kancelarii Spółki w jej siedzibie (Olivia Gate IV piętro, pok.432). Pierwszeństwo w wyborze będą miały oferty złożone na Nieruchomość I – obejmującą wszystkie działki. Oferty złożone na Nieruchomość II, III, IV pozostaną nieotwarte w przypadku, kiedy wpłynie oferta na Nieruchomość I. Rozstrzygnięcie przetargu pisemnego nastąpi w siedzibie Energa Centrum Usług Wspólnych Spółka z o.o. do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Energa Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zastrzega sobie prawo: -zmiany Regulaminu przetargu do dnia upływu terminu składania ofert, -odwołania Przetargu, -prowadzenia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi Oferentami, jak również prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z udziałem wszystkich lub wybranych Oferentów, na warunkach przedstawionych w odrębnym zawiadomieniu, -wydłużenia terminu rozstrzygnięcia Przetargu, nie więcej jednak niż o dalsze 30 dni, -zamknięcia Przetargu bez dokonania wyboru i podania przyczyny – w każdym czasie. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu, zamieszczonym do ogłoszenia oraz na stronie: [url] Dodano: 2021-06-11 w Gratka.pl
Pomocne wskazówki
Czy uda się wreszcie zlikwidować deficyt mieszkań w Polsce?

W Polsce brakować może od 0,65 do nawet 4 mln mieszkań. Co prawda systematycznie nadrabiamy zaległości względem Europy, ale zajmie nam to je...

Czarna lista dłużników – ile osób w Polsce jest zadłużonych?

Jeśli planujesz zaciągnąć duży kredyt, musisz mieć krystaliczna przeszłość. I wcale nie chodzi, tu o Twoje występki – a o terminową spłatę z...

Dokumenty wymagane do wzięcia kredytu hipotecznego

Lista dokumentów koniecznych do ubiegania się o kredyt hipoteczny zależy od jego przeznaczenia. Jednak część z nich jest wspólna dla wszystk...

Mieszkanie w wieżowcu: fakty i mity

Dla jednych spełnienie marzeń. Dla innych – senny koszmar. Mieszkanie w wieżowcu (ale takim prawdziwym wieżowcu; nie w wysokim bloku) to bar...

Jak (szybko i tanio) podnieść wartość mieszkania?

Najłatwiej powiedzieć; zainwestuj, wyremontuj. Tak, bez wątpienia jest to niezawodny sposób na podniesienie wartości mieszkania. Ale ma on d...

Podobne ogłoszenia

Działka, Piłsudskiego

1 200 000 zł

2 014 m2

596 zł/m2

Działka, Piłsudskiego
 • Powierzchnia: 2 014 m2
 • Cena: 1 200 000 zł
 • Cena za metr: 596 zł

Oferujemy na sprzedaż działkę inwestycyjną o numerze 49/39 obręb 149 Olsztyn, zlokalizowaną w atrakcyjnej części przemysłowo usługowej miasta przy Al. Piłsudskiego 76C. Grunt objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu pod zabudowę handlowo usługową. Położony jest przy A... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2020-08-18

Działka inwestycyjna blisko Olsztyna, Trękusek
1 / 5
 • Inwestycyjne
 • Powierzchnia: 3 149 m2
 • Cena: 472 350 zł
 • Cena za metr: 150 zł

Działka inwestycyjna usługowo-handlowa blisko Olsztyna. Polecamy ofertę sprzedaży gruntu o powierzchni 3149 m2 zlokalizowanego w Trękusku, w gminie Purda, w powiecie olsztyńskim. Trękusek to wieś warmińska ze sklepem i przystankiem autobusowym, przy drodze krajowej nr 53. Teren zgodnie z miejscowym... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2020-12-10

Działka budowlana Sząbruk 

195 000 zł

1 304 m2

150 zł/m2

Działka budowlana Sząbruk 
 • Powierzchnia: 1 304 m2
 • Cena: 195 000 zł
 • Cena za metr: 150 zł

Sprzedam działki budowlane objęte planem zagospodarowania przestrzennego o powierzchni od 1304 m2 do 1643 m2. Działki są uzbrojone w prąd, wodę, kanalizację, gaz, linię telefoniczną. W tym roku planowana jest inwestycja światłowodowa. Dojazd asfaltem i gminną drogą gruntową o długości 200 m utwardzo... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-02-05

Działka inna Olsztyn Dajtki

1 850 000 zł

3 700 m2

500 zł/m2

Działka inna Olsztyn Dajtki
 • Powierzchnia: 3 700 m2
 • Cena: 1 850 000 zł
 • Cena za metr: 500 zł

Pięknie położona działka nr 272/6 , z planem zagospodarowania przestrzennego -- UT-14. Kanalizacja i wodociąg -- przy działce. Do jeziora Ukiel ok. 100m. Cena 500,-zł/m2 więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-04-12

Działka budowlana Olsztyn, ul. Majora Jana Piwnika
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 1 024 m2
 • Cena: 389 000 zł
 • Cena za metr: 380 zł

Oferuję na sprzedaż działkę budowlaną nr 38/65 pod zabudowę jednorodzinną o powierzchni 1024 m2 na osiedlu Generałów w Olsztynie (przy ul. Piwnika). Działka jest w trakcie wyposażania w urządzenia infrastruktury technicznej: - skrzynka energetyczna zaplanowana do posadowienia w granicy działki i... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-05-09

Działka inna Olsztyn, ul. Graniczna

650 000 zł

4 335 m2

150 zł/m2

Działka inna Olsztyn, ul. Graniczna
 • Powierzchnia: 4 335 m2
 • Cena: 650 000 zł
 • Cena za metr: 150 zł

Do sprzedania bezpośrednio od właściciela działka z bezpośrednim dostępem do jeziora Skanda, nieruchomość znajduję się przy ul. Granicznej w Olsztynie i oznaczona numerem 29/37 obręb 150. Istnieje obowiązujący MPZP - Uchwała RM Nr XXVII/339/08 z dnia 25.06.2008r. z przeznaczeniem terenu pod zabudowę... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-05-23

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną
1 / 5
 • Inwestycyjne
 • Powierzchnia: 23 570 m2
 • Cena: 2 319 288 zł
 • Cena za metr: 99 zł

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego SA w Olsztynie sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną w Olsztynie przy ul. Basieńki, składającą się z działek nr 33/1, 33/6, 33/2, 33/3, obręb 153 (KW nr OL1O/[tel]), działek nr 32/11, 32/7, obręb 153 (KW nr OL1O/[tel]) i działki... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-05-30

Zamieszkaj w Raju! 

89 900 zł

2 764 m2

33 zł/m2

Zamieszkaj w Raju! 
 • Powierzchnia: 2 764 m2
 • Cena: 89 900 zł
 • Cena za metr: 33 zł

Poszukujesz miejsca do zamieszkania, w którym będziesz czuć się jak w Raju? Jeśli odpowiedź brzmi „TAK” ta oferta jest skierowana dla Ciebie! Oferowana działka o pow. 2764 m2 składa się z dwóch działek (nr ewid. 90/30 oraz 90/31). Położona jest w miejscowości Raj – oddalonej 4 km od Morąga. Nierucho... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-05-31

Działka, grunt na sprzedaż (woj. warmińsko-mazurskie). Olsztyn, Likusy, 300 000 PLN
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 1 200 m2
 • Cena: 300 000 zł
 • Cena za metr: 250 zł

Piękny kawałek ziemi w Olsztynie! Położony w willowej części dzielnicy Redykajny w otoczeniu lasu i blisko jezior: Żbik, Trysko i Ukiel, które idealnie nadają się do aktywnego wypoczynku, wędkarstwa i relaksu. Działka niezabudowana o powierzchni ok. 1200 mÂ2, oznaczona w re... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-06-04

2 ładne działki - Łomy 4831m2 - blisko Olsztyna - bez pośredników 
 • Powierzchnia: 4 831 m2
 • Cena: 150 000 zł
 • Cena za metr: 32 zł

Sprzedam 2 sąsiadujące ze sobą działki w cenie 31zł/m2 nr 156/8 - 0,3ha - 93tys. zł nr 156/10 - 0,1831ha - 57tys. zł razem 0,4831ha = 4831m2 Działki położone w miejscowości Łomy, gmina Jonkowo, powiat olsztyński. W przyległej drodze jest prąd, woda i kanalizacja - kwestia podłączenia. Sprzedaję bez... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-06-10

Olsztyn, Mazurskie Działka na sprzedaż

99 000 zł

3 000 m2

33 zł/m2

Olsztyn, Mazurskie Działka na sprzedaż
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 3 000 m2
 • Cena: 99 000 zł
 • Cena za metr: 33 zł

Opis nieruchomości MAZURY. OLSZTYN. JEZIORO SERWENT. Mazury. Olsztyn. Jezioro Serwent. Działka budowlana na uboczu sielskiej osady NERWIK, wśród kompleksu starych lasów. Usytuowanie zachęca do postawienia dużego całorocznego domu dla dynamicznej rodziny. Warunki Zabudowy dla działki są obecnie proce... więcej »

Zgłoś naruszenie
Przejdź do oferty »

Dodano: 2021-06-14 w Morizon.pl