Działki » Lubelskie » Lublin » ul. Krochmalna » Działka na sprzedaż 3 237,00 m², Krochmalna, Lublin
Działka na sprzedaż 3 237,00 m², Krochmalna, Lublin Lublin
Skontaktuj się z właścicielemKontakt z właścicielem
Wydrukuj Zgłoś naruszenie
fot. Działka na sprzedaż 3 237,00 m², Krochmalna, Lublin Lublin

Działka na sprzedaż 3 237,00 m², Krochmalna, Lublin

Lublin ul. Krochmalna [woj. Lubelskie, pow. Lublin, gm. Lublin]

Skontaktuj się z właścicielem aby uzyskać dokladny adres nieruchomości

1 500 000 zł Cena zakupu 3 237 m2 Powierzchnia 464 zł/m2 Cena za metr

Dane szczegółowe

Typ działki:
Budowlane
Powierzchnia:
3 237 m2
ID oferty:
18002913

Opis nieruchomości

Aukcja (licytacja) w dniu 26 kwietnia 2021 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie, woj. lubelskie – działka nr 45/13 o pow. 0,1036 ha oraz działka nr 45/15 o pow. 0,2201 ha Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza aukcję (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublinie przy ulicy Krochmalnej. 1. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT AUKCJI 1.1. Organizatorem aukcji jest Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [tel]8, NIP [tel]0, REGON [tel], BDO: [tel] (dalej: „Organizator Aukcji” lub „Spółka”). Krajowa Spółka Cukrowa S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2019.118 ze zmianami). 1.2. Przedmiotem aukcji jest: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublinie przy ulicy Krochmalnej obręb 0022 Piaski województwo lubelskie obejmującej działki nr: 45/13 o pow. 0,1036 ha, dla której w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr: LU1I/[tel] oraz nr 45/15 o pow. 0,2201 ha dla której w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr: LU1I/[tel]. 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW 2.1. Do aukcji mogą przystąpić: 2.1.1. osoby fizyczne, 2.1.2. osoby prawne, 2.1.3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym i nabywa nieruchomość na majątek odrębny, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić najpóźniej do daty podpisania aktu notarialnego zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości na piśmie, albo umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszej aukcji po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U.2017.2278). 2.2. W aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 2.2.1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, 2.2.2. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem aukcji 2.2.3. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, wymienionych w punktach 2.2.1. i 2.2.2. powyżej, 2.2.4. osoby, które pozostają z prowadzącym aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego aukcję 3. WARUNKI AUKCJI 3.1. Licytacja odbędzie się w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w miejscu prowadzenia działalności w Lublinie, przy ul. Krochmalnej 13i, w budynku administracyjnym KSC S.A., III piętro w dniu 26 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00. Osoby uczestniczące w licytacji są zobowiązane do przestrzegania wymogów wynikających z przepisów prawa oraz zasad obowiązujących u Organizatora Aukcji mających na celu zapobieżenie epidemii wirusa SARS-COV 2 obowiązujących w dniu aukcji. 3.2. Przedmiot aukcji można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w okresie od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję, po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu. Osoby dokonujące wizji lokalnej są zobowiązane do przestrzegania wymogów wynikających z przepisów prawa oraz zasad obowiązujących u Organizatora Aukcji mających na celu zapobieżenie epidemii wirusa SARS-COV 2 obowiązujących w dniu wizji lokalnej. 3.3. Cena wywoławcza wynosi [tel] (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych ) brutto, przy czym sprzedaż jest opodatkowana 23% stawką podatku VAT. 3.4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 3.5. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 150.000,00 (słownie sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i może być wniesione w formie pieniężnej przelewem albo w formie gwarancji bankowej: 3.5.1. pisemnej - poprzez przedłożenie oryginału dokumentu obejmującego gwarancję, 3.5.2. w postaci komunikatu SWIFT - poprzez przedłożenie wydruku tego komunikatu skierowanego do Banku prowadzącego rachunek bankowy Spółki wskazany przez Organizatora Aukcji. 3.6. Wadialna gwarancja bankowa powinna zawierać niezbędne elementy tj. określenie wierzytelności, określenie Beneficjenta, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Banku – Gwaranta do wypłacenia na pierwsze żądanie Beneficjenta kwoty pieniężnej odpowiadającej kwocie wadium, warunki zapłaty i dokumenty jakie Beneficjent powinien załączyć do żądania zapłaty. Gwarancja bankowa powinna zawierać w szczególności: 3.6.1. Informację ,że Bank dokona wypłaty gwarantowanej kwoty w przypadku gdy: 3.6.1.1. żaden z uczestników aukcji nie zaoferował ceny wywoławczej, lub 3.6.1.2. Oferent mimo udzielenia mu przybicia nie przystąpił do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu aukcji, lub 3.6.1.3. Oferent pomimo udzielenia mu przybicia nie uiścił w wymaganym terminie ceny nabycia przedmiotu aukcji, lub 3.6.1.4. Zawarcie umowy sprzedaży stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta 3.6.2. Informację, że gwarancja obowiązuje nie krócej niż do dnia 26 lipca 2021 roku. 3.7. Gwarancja bankowa w zakresie spełnienia warunków wskazanych w pkt. 3.6 podlega zatwierdzeniu przez Organizatora aukcji. 3.8. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w terminie wskazanym w pkt 4.1. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wskazany rachunek bankowy albo dzień doręczenia gwarancji bankowej na wskazany adres. 3.9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty, zamknięciu aukcji bez wyboru oferty lub unieważnieniu aukcji, z zastrzeżeniem pkt 3.11. 3.10. Wadium w formie pieniężnej złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej zostanie ona zwrócona w terminie do 7 dni roboczych po zapłaceniu ceny nabycia. 3.11. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej. 3.12. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej. 3.13. Wadium przepada na rzecz Spółki również w przypadku gdy nabywca w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej. 3.14. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest także złożenie wymaganych niniejszym ogłoszeniem oświadczeń i dokumentów. 3.15. Aukcję wygrywa oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę. 3.16. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku aukcji nastąpi w chwili podpisania aktu notarialnego - w takim przypadku każda ze stron może dochodzić zawarcia umowy sprzedaży. 3.17. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przy czym dopuszcza się możliwość zapłaty ceny w powyższym terminie na rachunek depozytowy notariusza sporządzającego akt notarialny. 3.18. Nabywca, który w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 3.19. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia oraz zawarciu umowy sprzedaży. 3.20. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez wyboru oferty, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 3.9. i 3.11. 3.21. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo unieważnienia aukcji bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 3.9. 3.22. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia warunków aukcji, bez podania przyczyn z zastrzeżeniem pkt.3.9 3.23. Z tytułu niedopuszczenia do licytacji, niedokonania wyboru oferty, zamknięcia aukcji bez wyboru oferty lub unieważnienia aukcji, oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A. 4. WADIUM i WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY 4.1. Oferent w terminie do dnia 21 kwietnia 2021 roku zobowiązany jest do wpłaty wadium w formie pieniężnej na następujący numer rachunku bankowego Spółki: [tel][tel] 0064 7950 z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium - aukcja – dz. 45/13 i 45/15 – Lublin”. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, winna ona być przesłana w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 roku na adres: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń z dopiskiem „Wadium - aukcja – dz. 45/13 i 45/15 - Lublin”. 4.2. Przed licytacją oferent zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi Aukcji: 4.2.1. aktualny wydruk informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (w przypadku gdy oferent jest osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), 4.2.2. oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika aukcji (jeżeli oferent działa poprzez pełnomocnika), 4.2.3. inne dokumenty potwierdzające tożsamość uczestnika lub jego pełnomocnika, 4.2.4. dowód wniesienia wadium, 4.2.5. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu postępowania oraz warunkami aukcji- według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia, 4.2.6. podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia, 4.2.7. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z „Klauzulą informacyjną dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych” - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia. Dodatkowe informacje na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu aukcji można uzyskać pod nr tel. kom. 695 650 356 Klauzula informacyjna dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych 1. Niniejsza informacja dla Oferentów została wydana zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku – dalej jako: RODO) i dotyczy danych osobowych pozyskiwanych przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Kraszewskiego 40, KRS: [tel]8 (dalej zwaną „Spółką”) w prowadzonych postępowaniach na sprzedaż składników aktywów trwałych stanowiących własność Krajowej Spółki Cukrowej S.A. („Przetarg” lub „Aukcja”) jako administratora tych danych osobowych. Dokument niniejszy zawiera informację o wszelkich formach przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do: 1) osób fizycznych biorących udział w Przetargu lub Aukcji, 2) pracowników, współpracowników, pełnomocników, przedstawicieli lub reprezentantów podmiotów innych niż osoby fizyczne, biorących udział w Przetargu lub Aukcji, 3) innych osób, których dane Spółka przetwarza w celach weryfikacji złożonych ofert w Przetargu lub Aukcji (łącznie „Oferenci”, „Kontrahenci”). 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 3. Podanie danych osobowych określonych poniżej w ust. 4 jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla prowadzenia Przetargu lub Aukcji oraz innych działań prowadzących do zawarcia umowy pomiędzy Oferentem/Kontrahentem a Spółką (konsekwencją braku podania danych jest uniemożliwienie udziału w Przetargu lub Aukcji). 4. W związku z Przetargiem lub Aukcją, Spółka może przetwarzać podane dane osobowe, takie jak: 1) imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres korespondencyjny, 2) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu lub faxu, 3) numery rejestrowe (PESEL, NIP lub REGON), 4) stanowisko zajmowane w ramach danej organizacji lub pełnioną funkcję, 5) inne dane zawarte w oświadczeniach Oferenta przedstawianych w danym Przetargu lub Aukcji, w tym w szczególności specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer rachunku bankowego, tytuł zawodowy, identyfikator służbowy lub zawodowy). 5. Spółka może również pozyskiwać dane osobowe: 1) od podmiotów zatrudniających lub które są przez dane osoby reprezentowane w zakresie informacji niezbędnych do prowadzenia Przetargu lub Aukcji oraz kontaktu z Oferentem, np. o zmianie danych kontaktowych, zakończeniu zatrudnienia lub współpracy, 2) z publicznie dostępnych źródeł (w szczególności rejestry przedsiębiorców CEIDG, KRS w celu weryfikacji podanych informacji) i przetwarzać je w zakresie ograniczonym do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach. 6. Dane są przetwarzane wyłącznie, gdy: 1) przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - w zakresie danych osobowych Oferentów, z którymi Spółka może zawrzeć umowę; 2) przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych w sytuacji, gdy Oferent/Kontrahent jest lub będzie stroną umowy zawartej ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 3) przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub wprost nakazuje to przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - w zakresie danych osobowych zawartych w dokumentach podlegających archiwizacji na podstawie przepisów prawa; 4) przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Spółki lub osoby trzeciej i nie wpływa nadmiernie na interesy Oferenta/Kontrahenta ani podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), z zachowaniem równowagi pomiędzy uzasadnionym interesem Spółki a prywatnością. Za uzasadnione interesy uznaje się: a) umożliwienie Spółce kontaktu z Oferentami, b) weryfikację złożonych ofert, c) weryfikację Oferentów w publicznych rejestrach, d) zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, e) prowadzenie procesów audytu wewnętrznego i zewnętrznego, f) ustalanie lub dochodzenie przez Spółkę roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami. 7. Spółka może przekazywać dane osobowe tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Spółkę i nie będzie wykraczać poza zakres wskazany w ust. 6: 1) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Spółki, np.: a) podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów, b) podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych; 2) innym administratorom danych osobowych, takim jak: a) dostawcy usług kurierskich lub pocztowych, b) podmioty prowadzące działalność doradczą, podmioty prowadzące działalność audytorską oraz kancelarie prawne, 3) innym osobom w ramach organizacji danego Oferenta; 4) innym Oferentom w zakresie niezbędnym dla przeprowadzania Przetargu lub Aukcji na sprzedaż składników aktywów trwałych. 8. Dane osobowe są przetwarzane w celach określonych w ust. 6 powyżej i w zakresie koniecznym dla ich osiągnięcia tak długo, jak jest to niezbędne, w szczególności: 1) w celu obsługi Przetargu lub Aukcji - przez czas trwania Przetargu lub Aukcji, 2) poprzez przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o rachunkowości i ustawy Ordynacja Podatkowa - przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa, co do zasady 5 lat, 3) dla celów ustalania lub dochodzenia przez Spółkę roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności oraz obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia lub uzyskania informacji o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. 9. Każda osoba ma prawo: 1) dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę. W razie stwierdzenia, że jakiekolwiek informacje są nieprawidłowe lub niekompletne, możliwe jest złożenie wniosku o ich sprostowanie. 2) wycofania zgody w każdym momencie (z zastrzeżeniem, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem), 3) żądania usunięcia danych osobowych - w przypadkach określonych przepisami RODO, 4) żądania sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadkach określonych przepisami RODO, 5) wyrażenia sprzeciwu - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Spółki lub strony trzeciej, 6) przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Spółce w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Spółki i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności, 7) złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prośby, żądania lub sprzeciwy będą przez Spółkę weryfikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zastrzega się, że w odpowiedzi na żądanie Spółka może poprosić o zweryfikowanie tożsamości lub podanie informacji, które umożliwią poznanie istotnych okoliczności sprawy. 10. Spółka zastrzega, że w celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, może okresowo prosić Oferenta/Kontrahenta o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które już posiada lub poinformowanie o wszelkich zmianach dotyczących tych danych osobowych (takich jak np. zmiana adresu e-mail). W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. 11. Jeżeli będzie to wymagane prawem, informacje dotyczące ewentualnych zmian przetwarzania danych osobowych opisanych w niniejszym dokumencie, zostaną przekazane za pośrednictwem adekwatnej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Spółkę w kontaktach z Oferentami. 12. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem e-mail: Zapytaj o Ofertę Dodano: 2021-06-06 w TabelaOfert.pl
Pomocne wskazówki
Wielkie inwestycje, które wpłyną na ceny mieszkań w Warszawie

Co zdrożeje, co stanieje? Czy w ogóle stanieje cokolwiek (raczej nie)? Które rejony Warszawy zyskają w najbliższych latach, a co za tym idzi...

Jakie mieszkanie na wynajem wybrać?

Ilu najemców, tyle oczekiwań co do idealnego lokum, dlatego każdy wyobraża je sobie inaczej. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę przy poszukiw...

Co wynika z roku 2020 dla rynku nieruchomości?

To dopiero był rok… i wcale nie piszemy tego z entuzjazmem. Podlizna 2020 upłynęła pod znakiem epidemii, która – mniej lub bardziej – wszyst...

Kredyt na mieszkanie a na budowę domu – różnice

Kredyt hipoteczny to kredyt na zakup nieruchomości, której wpis do hipoteki zabezpiecza pożyczkę. Tyle definicji – najbardziej w skrócie. W...

Epidemia epidemią, a hipoteki z rekordem

Chyba mało kto się tego spodziewał. Koronawirus, pandemia, przewidywania kryzysu. A tymczasem Polacy na potęgę wnioskują o kredyty na nieruc...

Podobne ogłoszenia

Działka budowlana na sprzedaż

646 000 zł

2 584 m2

250 zł/m2

Działka budowlana na sprzedaż
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 2 584 m2
 • Cena: 646 000 zł
 • Cena za metr: 250 zł

Działka w Lublinie przy ul. Poligonowej o pow. 2270m2 oraz droga dojazdowa o pow. 314m2 (łącznie 2584m2). Działka płaska, prostokątna, ogrodzona z licznymi nasadzeniami, wymiary: 38/61, media w drodze. Działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 3U/MN - tereny budownictwa mieszkaniowego jedn... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2020-11-25

Działka budowlana na sprzedaż SZEROKIE 24 arów 

540 000 zł

2 400 m2

225 zł/m2

Działka budowlana na sprzedaż SZEROKIE 24 arów 
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 2 400 m2
 • Cena: 540 000 zł
 • Cena za metr: 225 zł

DZIAŁKA budowlana JEDNORODZINNA #GODNA UWAGI #POLECAM # Oferuje Państwu piękną działkę budowlaną, 24 arów, (2400m2), miejscowość SZEROKIE, gm. Konopnica., woj.lubelskie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe -MN z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2020-12-12

Lublin, Szerokie Działka na sprzedaż

420 000 zł

1 631 m2

258 zł/m2

Lublin, Szerokie Działka na sprzedaż
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 1 631 m2
 • Cena: 420 000 zł
 • Cena za metr: 258 zł

Opis nieruchomości Szerokie - Działka budowlana z zabudowaniami Lublin Szerokie - Atrakcyjna działka budowlana z zabudowaniami Przedmiotem oferty jest działka budowlana przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną, położona w atrakcyjnej okolicy - szybki dojazd do centrum miasta, bardzo blisko przystanek... więcej »

Zgłoś naruszenie
Przejdź do oferty »

Dodano: 2020-12-21 w Morizon.pl

Działka budowlana Majdan Wrotkowski, ul. Janowska

420 000 zł

2 465 m2

171 zł/m2

Działka budowlana Majdan Wrotkowski, ul. Janowska
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 2 465 m2
 • Cena: 420 000 zł
 • Cena za metr: 171 zł

*** Działka na Majdanie Wrotkowskim *** Działka z warunkami zabudowy, w kształcie prostokąta o powierzchni 2465 m2 w miejscowości Lublin, w dzielnicy Majdan Wrotkowski. Wymiary działki: 24,65 m szerokości x 100 m długości. Działka nieogrodzona. Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorod... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-01-18

Lublin, Sławin Działka na sprzedaż

290 000 zł

483 m2

601 zł/m2

Lublin, Sławin Działka na sprzedaż
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 483 m2
 • Cena: 290 000 zł
 • Cena za metr: 601 zł

Opis nieruchomości Lublin, Sławin, działka 483m2 Atrakcyjna lokalizacja - Lublin - Sławin. Działka o powierzchni 483m2 w pierwszej linii zabudowy przy drodze asfaltowej. Wymiary: 30x17 Media: gaz, prąd, woda w ulicy, kanalizacja miejska w ulicy. Na działce drzewa owocowe, iglaki oraz krzewy. Świetna... więcej »

Zgłoś naruszenie
Przejdź do oferty »

Dodano: 2021-03-31 w Morizon.pl

Działka budowlana Lublin Węglin

553 500 zł

901 m2

615 zł/m2

Działka budowlana Lublin Węglin
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 901 m2
 • Cena: 553 500 zł
 • Cena za metr: 615 zł

CENA DO NEGOCJACJI!! Działka budowlana w prestiżowym miejscu Lublina z dobrym dojazdem. Położona pomiędzy innymi działkami. Okolica cicha i spokojna. Lokalizacja: - Lublin - w sąsiedztwie kilka domów jednorodzinnych - dojazd bardzo dobry drogą osiedlową publiczną Media: - prąd, - siła, - gaz, -... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-04-20

Działka budowlana na sprzedaż

280 000 zł

483 m2

580 zł/m2

Działka budowlana na sprzedaż
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 483 m2
 • Cena: 280 000 zł
 • Cena za metr: 580 zł

Działka budowlana położona na Sławinie o powierzchni 483 m2. Działka częściowo zalesiona o płaskim ukształtowaniu terenu. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp od ulicy. Przez działkę przechodzi przewód gazowy oraz sieć wodociągowa ogólna,  pozostałe media znajdują się na sąsiednich działkach. W pobliż... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-05-12

Działka na sprzedaż 380,00 m², Lublin Szerokie, oferta nr 2404
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 380 m2
 • Cena: 310 000 zł
 • Cena za metr: 816 zł

Nieduża działka doskonale zlokalizowana - spokojne osiedle nowych domów jednorodzinnych bardzo dobrze skomunikowane z centrum Lublina Działka położona niedaleko granicy miasta - idealna pod budowę domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej. Znajduje się w pierwszej linii zabudowy i jest nieco pochy... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-06-03

Turka, budowlana, ogrodzona, przy drodzej głównej z planem
1 / 3
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 2 900 m2
 • Cena: 349 000 zł
 • Cena za metr: 121 zł

Turka Zlokalizowana przy drodze nr. 82, w okolicy trasy szybkiego ruchu nr. 12. Tylko 7 km od Lublina. 2900 m2. Budowlano – usługowa. Szeroka na 27m (przy ulicy) i długa na 107m. Wjazd bezpośrednio z ulicy. Działka jest płaska, ogrodzona, równa i zadbana. Działka posiada uchwalony plan zagospdarowan... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-06-16

Działka Lublin LSM

4 400 000 zł

3 466 m2

1 270 zł/m2

Działka Lublin LSM
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 3 466 m2
 • Cena: 4 400 000 zł
 • Cena za metr: 1 270 zł

Działka budowlano-usługowa o powierzchni 3466mkw posiadająca wymiary 40m x 84m, [b]MPZP przewiduje zabudowę U - Usługową[/b] w szeroko pojętej skali działalności. Lokalizacja w otoczeniu budynków, firm handlowych, biurowych oraz usługowych. Świetna lokalizacja Możliwość budowy 6 kondygnacji. D... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-06-18

Działka Lublin Zadębie
1 / 3

4 500 000 zł

12 019 m2

375 zł/m2

Działka Lublin Zadębie
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 12 019 m2
 • Cena: 4 500 000 zł
 • Cena za metr: 375 zł

Działka budowlana o powierzchni 12019mkw oraz rewelacyjnych wymiarach 77m x 156m [u][i]pod lokalizację wielkokubaturowych obiektów handlowo-usługowych[/i][/u] o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw. Lokalizacja o otoczeniu Castoramy, Outletu odzieżowego oraz wielu innych firm. Nieruchomość usyt... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-06-18

Działka Lublin Wrotków
1 / 3

399 900 zł

1 800 m2

223 zł/m2

Działka Lublin Wrotków
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 1 800 m2
 • Cena: 399 900 zł
 • Cena za metr: 223 zł

[b]Lublin Wrotków - działka 18 ar pod zabudowę jednorodzinną z wydanymi warunkami zabudowy [/b]Na sprzedaż piękna uzbrojona działka 18 ar w doskonałej lokalizacji. [b]- DANE WARUNKI ZABUDOWY POD DOM!! - [/b] [b]Działka:[/b] - powierzchnia: 1 800 m ( 18 ar) - wymiary: 21 m szer x 86 m dł.... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-06-18