Działka na sprzedaż 2 185,00 m², Kępno Kępno
Skontaktuj się z właścicielemKontakt z właścicielem
Wydrukuj Zgłoś naruszenie
fot. Działka na sprzedaż 2 185,00 m², Kępno Kępno

Działka na sprzedaż 2 185,00 m², Kępno

Kępno ul. Działka [woj. Wielkopolskie, pow. kępiński, gm. kępiński]

Skontaktuj się z właścicielem aby uzyskać dokladny adres nieruchomości

300 000 zł Cena zakupu 2 185 m2 Powierzchnia 138 zł/m2 Cena za metr

Dane szczegółowe

Typ działki:
Budowlane
Powierzchnia:
2 185 m2
ID oferty:
18664331
Transakcja:
sprzedaż

Opis nieruchomości

Kępno, dnia 16 sierpnia 2021 roku PPiGN.[tel]/7 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KĘPNO ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w rejonie ul. Zwycięstwa i ul. Bohaterów Września w Kępnie (dz. 522/16) 1. PRZEDMIOT PRZETARGU ORAZ OPIS NIERUCHOMOŚCI. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w rejonie ul. Zwycięstwa i ul. Bohaterów Września w Kępnie, oznaczona w operacie ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej: Kępno, obrębie: Miasto Kępno, jako działka ewidencyjna nr 522/16 o powierzchni 0,2185 ha, klasoużytek: łąki trwałe ŁV o powierzchni 0,0249 ha, grunty orne RV o powierzchni 0,1936 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/[tel]. Działka nr 522/16 położona jest w północnej części Miasta Kępno, w okolicy tzw. „Stawów Morka”. Nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie ul. Zwycięstwa i ul. Bohaterów Września w (Osiedle Mściwoja) w Kępnie. Dojazd do nieruchomości od północno-zachodniej strony zapewnia droga asfaltowa – łącznik ul. Ruchu Oporu i ul. Bohaterów Września (dz. 522/15, 517/4, 516/5, 512/5, 511/8, 509/6 i 506/8). Zjazd na przedmiotową nieruchomość wymaga obecnie uzgodnienia z zarządcą drogi gminnej. Od strony południowo-wschodniej alternatywny dojazd do nieruchomości stanowi ul. Zwycięstwa poprzez działkę stanowiącą własność Gminy Kępno, nr 523/12, który obecnie jest utrudniony ze względu na posadowienie ogrodzenia niezgodnie z przebiegiem granic nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr działki 523/10 oraz 523/11. Teren działki 522/16 jest płaski i nieogrodzony. Przedmiotowa działka posiada w miarę regularny kształt zbliżony do prostokąta, obecnie nie jest zagospodarowana, porośnięta trawą i kilkoma drzewami. Przez wschodnią część działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wraz z pojedynczym słupem energetycznym. Z kolei przez południową i wschodnią część działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej ks90. W pobliżu granic działki, tj. w obrębie tzw. „łącznika” ul. Bohaterów Września czy też ul. Zwycięstwa przebiega podstawowa, podziemna infrastruktura techniczna w postaci sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Sieć gazowa zlokalizowana w pasie drogi publicznej ul. Bohaterów Września, dz. nr 521/1 oddalonej w odległości ok. 60 m. Nieruchomość bezpośrednio graniczy od strony zachodniej z urządzeniem wodnym melioracji szczegółowej, od strony południowej i wschodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, a od strony północno-wschodniej z trafostacją. Dalsze sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny tzw. „Stawy Morka”. Nieruchomość stanowi własność Gminy Kępno, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań. 2. PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno nieruchomość oznaczona jest w przeważającej części symbolem A_MN3 o przeznaczeniu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w niewielkim fragmencie symbolem KDPJ o przeznaczeniu: tereny dróg i ulic pieszo-jezdnych. 3. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU. Przetarg odbędzie się w dniu 6 października 2021 roku, o godz. 09:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie przy ul. Ratuszowej 1, 63-600 Kępno. 4. CENA WYWOŁAWCZA DO PRZETARGU. Cena wywoławcza do I przetargu została ustalona na kwotę: 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy i 00/100 złotych) netto, plus należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. 5. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU, TERMIN WPŁATY I WYSOKOŚCI WADIUM ORAZ INFORMACJE DODATKOWE. 1) Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które: • wniosą wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy i 00/100 złotych) w gotówce, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie w Banku Santander S.A. I oddział Kępno, nr rachunku [tel][tel]-1400-3711 do dnia 1 października 2021r. (decyduje data wpływu na konto Urzędu), z dopiskiem „wadium do przetargu na sprzedaż działki nr 522/16- Kępno”. Wpłata po terminie skutkuje niedopuszczeniem do przetargu; • złożą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października 2021r. następujące dokumenty: - zgłoszenie udziału w przetargu – Wzór 1, - potwierdzenie wniesienia wadium, - osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu – Wzór 2; 2) Wzory wymienionych wyżej oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.kepno.pl/ (zakładka: mienie komunalne, katalog: Obrót mieniem komunalnym, podkatalog: 2021) 3) Wymagane dokumenty, o których mowa w ppkt. 2, należy składać w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie przy ul. Ratuszowej 1 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 522/16 położonej w rejonie ul. Zwycięstwa i ul. Boh. Września w Kępnie”. 4) Uczestnicy przetargu winni w dniu przetargu, przed przystąpieniem do licytacji, przedstawić Komisji Przetargowej: a) osoby fizyczne: aktualny dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport); b) w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu. 5) Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 6) W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi. 7) Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone na wskazane konto nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 8) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. 9) Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące i 00/100 złotych). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. 10) Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Przetarg zostanie odwołany jeżeli we wskazanym w pkt. 3 terminie i miejscu przetargu obowiązywać będą przepisy, które zakazywać będą jego przeprowadzenia w formie bezpośredniego spotkania osób. 11) Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i za staraniem nabywcy, Gmina Kępno nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie z siedzibą przy ul. Kościuszki 9 w Kępnie, tel. [tel] lub pisząc na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno. Burmistrz Miasta i Gminy Kępno / - / mgr inż. Piotr Psikus Opr. D. Dyla Zgłoszenie udziału w przetargu: [url] Oświadczenie współmałżonka o nabyciu nieruchomości: [url] Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Kępno tel: [tel] Zapytaj o Ofertę Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB Dodano: 2021-08-25 w TabelaOfert.pl

Podobne ogłoszenia

Dzialki budowlane w Myjomicach

65 000 zł

1 000 m2

65 zł/m2

Dzialki budowlane w Myjomicach
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 1 000 m2
 • Cena: 65 000 zł
 • Cena za metr: 65 zł

Nieruchomosc gruntowa niezabudowna z przeznaczeniem w MPZP pod MN zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o niskiej intenywności zabudowy pod lasem. więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2019-11-19

Działka budowlana na sprzedaż

399 000 zł

4 100 m2

98 zł/m2

Działka budowlana na sprzedaż
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 4 100 m2
 • Cena: 399 000 zł
 • Cena za metr: 98 zł

Do sprzedaży działka o powierzchni 4100 m2 o wymiarach 29 x 142 m, usytuowana w miejscowości Stanisławów , gmina Baranów , powiat Grodziski . Są wydane Warunki Zabudowy na wybudowanie budynku mieszkalno-usługowego ( z częścią biurowo-socjalną) parter max. 150 m2 oraz piętro max. 150 m2, oraz budynku gospodarczo-magazynowego max. 900 m2 o wym. ok. 15 x 60 m. Wysokość budynków max. 9 m. Działka jest... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-02-05

Działka budowlana na sprzedaż

279 000 zł

3 100 m2

90 zł/m2

Działka budowlana na sprzedaż
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 3 100 m2
 • Cena: 279 000 zł
 • Cena za metr: 90 zł

Działka we wsi Dębina. Wszystkie media łącznie z kanalizacją ok.30 m od działki. Dojazd do nieruchomości z 3 stron. Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości zamieszczone przez Emmerson nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dokładamy najwyższej staranności, aby przedmiotowe informacje były zaprezentowane możliwe najbardziej szczegółowo i wyczerpująco, jednak wobec faktu, że pochodz... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-04-21

Sprzedam działkę budowlaną
1 / 8

260 000 zł

3 000 m2

87 zł/m2

Sprzedam działkę budowlaną
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 3 000 m2
 • Cena: 260 000 zł
 • Cena za metr: 87 zł

Sprzedam działkę budowlaną 30 arów i 10 metrów (3010 m2) w Kuźnicy Skakawskiej nr działki 626/4, media w drodze więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-06-22

Działka, grunt na sprzedaż (woj. wielkopolskie). Kliny, 450 000 PLN
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 2 190 m2
 • Cena: 450 000 zł
 • Cena za metr: 206 zł

Mam do zaoferowania znakomicie zlokalizowaną działkę budowlaną o powierzchni ~2000m2 w miejscowości Kliny w gminie Czerwonak. Działka posiada aktualne warunki zabudowy.Prąd i woda znajdują się w drodze, bezpośrednio przy działce.W najbliższej okolicy znajduje się dobrze rozwinięta infrastruktura, w pobliżu znajdują się sklepy, przedszkole, szkoła itp.Dobry doja... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-06-25

Kliny Działka na sprzedaż

185 000 zł

1 350 m2

138 zł/m2

Kliny Działka na sprzedaż
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 1 350 m2
 • Cena: 185 000 zł
 • Cena za metr: 138 zł

Opis nieruchomości Atrakcyjna działka budowlana 10 minut od Lublina Oferta dotyczy sprzedaży działki budowlanej o powierzchni 13,5 a (1350 m2), położonej w pierwszej linii zabudowy z bezpośrednim zjazdem z oświetlonej drogi asfaltowej. Prezentowana nieruchomość ulokowana jest w miejscowości Kliny przy drodze wylotowej Lublin/Świdnik. Wymiary wynoszą: 23 x 59 m. Warunki zabudowy (MPZP) pozwalają na... więcej »

Zgłoś naruszenie
Przejdź do oferty »

Dodano: 2021-08-06 w Morizon.pl

Działka pod szeregowce, jest MPZP, PUM 2195 mkw., oferta nr WIL486029
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 2 774 m2
 • Cena: 3 603 426 zł
 • Cena za metr: 1 299 zł

WILSON'S NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE Do sprzedania działka inwestycyjna dla dewelopera lub pod duży dom jednorodzinny  dla rodziny. Jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Działka ma kształt pełnego prostokąta, szerokość od ulicy: 34 m, długość: 80 m. Możliwość zbudowania 8 dwulokalowych domów po ok. 137 mkw, każdy z działką do indywidualnego użytkowania 175 mkw. Niedługo blisko, ale nie... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-09-08

działka pod dom lub usługi z widokem!, oferta nr PN839889669
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 3 600 m2
 • Cena: 720 000 zł
 • Cena za metr: 200 zł

LOKALIZACJA: Atrakcyjna działka budowlana w Osłoninie nad Zatoką Pucką. Atutem Osłonina jest kameralna dzika plaża z niewielkim pomostem cumowniczym oraz malowniczy klif ciągnący się w stronę Rzucewa. Zatoka Pucka ma również bardzo dobre warunki dla uprawiana sportów wodnych i dla lotniarzy. W sąsiedztwie przebiegają szlaki turystyczne i atrakcyjne ścieżki rowerowe. Cicha, spokojna okolica, odległ... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-09-22

działka pod dom lub usługi z widokem!, oferta nr PN781800680
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 3 387 m2
 • Cena: 609 660 zł
 • Cena za metr: 180 zł

LOKALIZACJA: Atrakcyjna działka budowlana w Osłoninie nad Zatoką Pucką. Atutem Osłonina jest kameralna dzika plaża z niewielkim pomostem cumowniczym oraz malowniczy klif ciągnący się w stronę Rzucewa. Zatoka Pucka ma również bardzo dobre warunki dla uprawiana sportów wodnych i dla lotniarzy. W sąsiedztwie przebiegają szlaki turystyczne i atrakcyjne ścieżki rowerowe. Cicha, spokojna okolica, odległ... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-09-22

Działka 901m2 pod BLIŹNIAK 3 LOKALOWY, oferta nr PN719876002

1 100 000 zł

901 m2

1 221 zł/m2

Działka 901m2 pod BLIŹNIAK 3 LOKALOWY, oferta nr PN719876002
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 901 m2
 • Cena: 1 100 000 zł
 • Cena za metr: 1 221 zł

DZIAŁKA  901M2 WZGÓRZE MICKIEWICZA   POD BLIŹNIAKA 3 LOKALOWEGO!!! Zdjęcia przedstawiają przykładowy projekt który może powstać na działce  KUP DZIAŁKĘ I WYBUDUJJ DOM. MIESZKAJ W DOMU W CENTRUM ZA 1 MIL ZŁ. DZIAŁKA: Działka 901m2 w kształcie prostokąta. Wjazd od strony północnej.  W drodze przy granicy działki media takie jak GAZ, WODA, PRĄD, możliwość podłączenia ogrzewania miejskiego.  Do działk... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-09-24

Działka pod zabudowę mieszkaniowo - usługową, oferta nr PN113779497
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 27 500 m2
 • Cena: 2 400 000 zł
 • Cena za metr: 88 zł

Na sprzedaż oferujemy działkę mieszkaniowo - usługową w Somoninie, na granicy z Kiełpinem. Lokalizacja zapewnia szybki dostęp do drogi krajowej nr 224, a tym samym dobry dojazd do Kartuz oraz do Trójmiasta. Działka częściowo zalesiona ok. 6600 m2. W 2006 r. rada gminy Somonino podjęła uchwałę nr XL/311/2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania. [url] Wokół pełna infrastruktura handlowo - u... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-09-24

Piękna działka pod zabudowę jednorodzinną, oferta nr HH-GS-406285053
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 1 200 m2
 • Cena: 358 800 zł
 • Cena za metr: 299 zł

Mam przyjemność zaoferować Państwu działkę budowlaną o powierzchni 1200m2, znajdującą się w Ojrzanowie (woj. mazowieckie), przy ulicy Zbiorowej. Działka objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Wymiary działki to 27m x 44m. Media miejskie: * w drodze:  - woda  - gaz ziemny ( planowane podłączenie w tym roku) * w działce:  - prąd Dojazd do dział... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: wczoraj