Te ogłoszenie nie posiada zdjęć,
Skontaktuj się z właścicielemKontakt z właścicielem
Wydrukuj Zgłoś naruszenie
fot. Działka, grunt na sprzedaż (woj. śląskie). Czechowice-Dziedzice, ul. Starowiejska, 1 345 200 PLN Czechowice-Dziedzice

Działka, grunt na sprzedaż (woj. śląskie). Czechowice-Dziedzice, ul. Starowiejska, 1 345 200 PLN

Czechowice-Dziedzice ul. Starowiejska [woj. Śląskie, pow. bielski, gm. bielski]

Skontaktuj się z właścicielem aby uzyskać dokladny adres nieruchomości

1 345 200 zł Cena zakupu 6 676 m2 Powierzchnia 202 zł/m2 Cena za metr

Dane szczegółowe

Typ działki:
Budowlane
Powierzchnia:
6 676 m2
ID oferty:
22465105
Transakcja:
sprzedaż

Opis nieruchomości


Czechowice-Dziedzice, dnia 4.11.2022 r.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę oznaczoną numerem

1059/10, stanowiącą własność Gminy Czechowice-Dziedzice,

położoną w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Starowiejskiej.

Działka oznaczona numerem 1059/10 o powierzchni 0,6676 ha, w jednostce ewidencyjnej: 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto, obręb 0001 Czechowice, posiadająca użytek RIVa (grunty orne), zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie

nr KA1P/[tel], w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice.

W dziale III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA, ww. księgi wieczystej wpisane jest obciążenie – wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (…) odnośnie do nieruchomości położonej w gminie Czechowice-Dziedzice, obręb 0001 Czechowice obejmującej nieruchomość oznaczoną nr działki: 1062/2.

W dziale IV – HIPOTEKA, brak wpisów.

Działka położona jest w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Starowiejskiej, jest niezabudowana, nieogrodzona, posiada kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. Położona jest na terenie

ze spadkiem w kierunku zachodnim. Posiada bezpośredni dostęp do gminnej drogi publicznej -

ul. Starowiejskiej i znajduje się w sąsiedztwie drogi szybkiego ruchu (DK1). W obrębie działki przebiegają sieci teletechniczne, natomiast w pobliżu działki przebiegają sieci: energetyczna i wodociągowa.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice położonego w rejonie Osiedla „Czechowice Górne”, uchwalonego uchwałą nr XV/114/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 27 października 2015 r. zmienionym uchwałą nr XXVII/297/16 Rady Miejskiej

w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 listopada 2016 r. przedmiotowa działka położona jest

w terenach produkcyjno-usługowo-handlowych (symbol planu PU,H7) oraz w niewielkiej części w terenach zieleni nieurządzonej o znaczeniu ekologicznym (symbol planu ZE3) i przeznacza się ją do sprzedaży w celu zagospodarowania zgodnie z ww. planem.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi [tel] zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.01.2023 r. o godz. 1000 w sali narad nr 305 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II 1.

W przetargu mogą brać udział osoby i podmioty, które wpłacą wadium do dnia

10.01.2023 r. Wadium wynosi 269 040,00 zł. Datą wniesienia wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu na konto Gminy Czechowice-Dziedzice PKO BP S.A. Oddział Bielsko-Biała nr [tel][tel] 0025 0571.

Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium zwraca się niezwłocznie

po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio – odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem

w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy.

Warunkiem udziału w przetargu, osób i podmiotów, jest wniesienie wadium we właściwej wysokości i wyznaczonym terminie oraz przedłożenie Komisji Przetargowej:

• dokumentu tożsamości,

• jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, aktualny dokument potwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,

• jeżeli do przetargu przystępuje osoba prawna, jej reprezentant winien przedłożyć dokument potwierdzający prawo do reprezentowania (aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku spółek prawa handlowego),

• jeżeli do przetargu przystępuje przedstawiciel spółki cywilnej, jej reprezentant winien przedłożyć dokument potwierdzający prawo do reprezentowania oraz umowę spółki,

• jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik, winien on przedłożyć pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie,

• pisemnego oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz, że oferent zapoznał się

ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy

o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyla się od zawarcia umowy, strona pokrzywdzona będzie dochodziła odszkodowania w trybie art. 390 ustawy Kodeks cywilny.

Dodatkowe informacje dotyczące zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych :

1. Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów.

2. W przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nieujawnionych na dzień przeprowadzania przetargu, na mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Gmina Czechowice-Dziedzice nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

3. Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów sporządzenia umowy notarialnej

i wypisów oraz opłat sądowych i innych kosztów związanych z nabyciem działki.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych działek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami, Plac Jana Pawła II 3/2, tel.[tel] od poniedziałku

do piątku w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

w Czechowicach-Dziedzicach, na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami tut. urzędu, Plac Jana Pawła II 3/2 oraz opublikowane

na stronach internetowych Urzędu Miejskiego: [url] i [url] />
Ogólne zasady obowiązujące podczas przetargu, zostaną wywieszone w dniu przetargu,

na drzwiach ww. sali, w której przeprowadzany będzie przetarg.

Z up. BURMISTRZA

Paweł Mrowiec

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dodano: 2022-11-10 w KRN.pl
Pomocne wskazówki
10 przykładów patodeweloperki

Pojęcie patodeweloperki zyskało na popularności wraz z ostatnim boomem deweloperskim i gwałtownie rosnącą liczbą nowych mieszkań. Duża rywal...

7 powodów, dlaczego w ostatnich latach ceny nieruchomości drastycznie wzrosły

Hossa na rynku nieruchomości trwa już blisko dekadę. Wyjaśniamy od czego uzależniony jest wzrost cen domów i mieszkań, a także czy możemy sp...

Czy to dobry moment, by kupować grunty?

Zakup ziemi – to najlepszy kierunek inwestycyjny w obecnych czasach. Dlaczego? Jej podaż jest ograniczona, dobrych gruntów jest już jak na l...

7 konsekwencji zmiany stóp procentowych

Ostatnie decyzje Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu stóp procentowych wywołują niemałe zamieszanie. Nie bez powodu. Mają one ogromne ko...

Wakacje kredytowe – korzystać, czy nie?

Wakacje kredytowe, to forma rządowego wsparcie dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Kredytobiorcy mogą wnioskować o z...

Podobne ogłoszenia