Działki » Lubelskie » Lublin » rondo Lubelskie » Działka budowlana Lublin, ul. Cukrownicza
Działka budowlana Lublin, ul. Cukrownicza Lublin
Skontaktuj się z właścicielemKontakt z właścicielem
Wydrukuj Zgłoś naruszenie
fot. Działka budowlana Lublin, ul. Cukrownicza Lublin

Działka budowlana Lublin, ul. Cukrownicza

Lublin rondo Lubelskie [woj. Lubelskie, pow. Lublin, gm. Lublin]

Skontaktuj się z właścicielem aby uzyskać dokladny adres nieruchomości

6 350 000 zł Cena zakupu 8 835 m2 Powierzchnia 719 zł/m2 Cena za metr

Dane szczegółowe

Powierzchnia:
8 835 m2
ID oferty:
18027577

Opis nieruchomości

Aukcja (licytacja) w dniu 29 czerwca 2021 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie, woj. lubelskie – działka nr 3/49 o pow. 0,8835 ha Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza aukcję (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublinie przy ulicy Cukrowniczej. 1. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT AUKCJI 1.1. Organizatorem aukcji jest Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [tel]8, NIP [tel]0, REGON +48... pokaż numer , BDO: [tel] (zwana dalej: „Organizator Aukcji” lub „Spółka”). Krajowa Spółka Cukrowa S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2019.118 ze zmianami). 1.2. Przedmiotem aukcji jest: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Cukrowniczej powiat i województwo lubelskie obręb geodezyjny 0017 Piaski w skład której wchodzi działka gruntowa o nr: 3/49 o pow. 0,8835 ha dla której w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I/[tel]. 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW 2.1. Do aukcji mogą przystąpić: 2.1.1. osoby fizyczne, 2.1.2. osoby prawne, 2.1.3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym i nabywa nieruchomość na majątek odrębny, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić najpóźniej do daty podpisania aktu notarialnego zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości na piśmie, albo umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszej aukcji po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U.2017.2278). 2.2. W aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 2.2.1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, 2.2.2. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem aukcji 2.2.3. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, wymienionych w punktach 2.2.1. i 2.2.2. powyżej, 2.2.4. osoby, które pozostają z prowadzącym aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego aukcję 3. WARUNKI AUKCJI 3.1. Licytacja odbędzie się w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w miejscu prowadzenia działalności w Lublinie, przy ul. Krochmalnej 13i, w budynku administracyjnym KSC S.A., III piętro w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 10:00. Osoby uczestniczące w licytacji są zobowiązane do przestrzegania wymogów wynikających z przepisów prawa oraz zasad obowiązujących u Organizatora Aukcji mających na celu zapobieżenie epidemii wirusa SARS-COV 2 obowiązujących w dniu aukcji. 3.2. Przedmiot aukcji można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w okresie od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję, po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu. Osoby dokonujące wizji lokalnej są zobowiązane do przestrzegania wymogów wynikających z przepisów prawa oraz zasad obowiązujących u Organizatora Aukcji mających na celu zapobieżenie epidemii wirusa SARS-COV 2 obowiązujących w dniu wizji lokalnej. 3.3. Cena wywoławcza wynosi wysokości [tel] złotych (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto. Stawka podatku VAT dla tej sprzedaży - 23%. 3.4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy). 3.5. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 635.000,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) i może być wniesione w formie pieniężnej przelewem albo w formie gwarancji bankowej: 3.5.1. pisemnej - poprzez przedłożenie oryginału dokumentu obejmującego gwarancję, 3.5.2. w postaci komunikatu SWIFT - poprzez przedłożenie wydruku tego komunikatu skierowanego do Banku prowadzącego rachunek bankowy Spółki wskazany przez Organizatora Aukcji. 3.6. Wadialna gwarancja bankowa powinna zawierać niezbędne elementy tj. określenie wierzytelności, określenie Beneficjenta, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Banku – Gwaranta do wypłacenia na pierwsze żądanie Beneficjenta kwoty pieniężnej odpowiadającej kwocie wadium, warunki zapłaty i dokumenty jakie Beneficjent powinien załączyć do żądania zapłaty. Gwarancja bankowa powinna zawierać w szczególności : 3.6.1. Informację, że Bank dokona wypłaty gwarantowanej kwoty w przypadku gdy: 3.6.1.1. żaden z uczestników aukcji nie zaoferował ceny wywoławczej, lub 3.6.1.2. Oferent mimo udzielenia mu przybicia nie przystąpił do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu aukcji, lub 3.6.1.3. Oferent pomimo udzielenia mu przybicia nie uiścił w wymaganym terminie ceny nabycia przedmiotu aukcji, lub 3.6.1.4. Zawarcie umowy sprzedaży stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta 3.6.2. Informację, że gwarancja obowiązuje nie krócej niż do dnia 29 września 2021 roku. 3.7. Gwarancja bankowa w zakresie spełnienia warunków wskazanych w pkt. 3.6 podlega zatwierdzeniu przez Organizatora aukcji. 3.8. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w terminie wskazanym w pkt 4.1. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wskazany rachunek bankowy albo dzień doręczenia gwarancji bankowej na wskazany adres. 3.9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty, zamknięciu aukcji bez wyboru oferty lub unieważnieniu aukcji, z zastrzeżeniem pkt 3.11. 3.10. Wadium w formie pieniężnej złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej zostanie ona zwrócona w terminie do 7 dni roboczych po zapłaceniu ceny nabycia. 3.11. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej. 3.12. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej. 3.13. Wadium przepada na rzecz Spółki również w przypadku gdy nabywca w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej. 3.14. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest także złożenie wymaganych niniejszym ogłoszeniem oświadczeń i dokumentów. 3.15. Aukcję wygrywa oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę. 3.16. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku aukcji nastąpi w chwili podpisania aktu notarialnego - w takim przypadku każda ze stron może dochodzić zawarcia umowy sprzedaży. 3.17. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przy czym dopuszcza się możliwość zapłaty ceny w powyższym terminie na rachunek depozytowy notariusza sporządzającego akt notarialny. 3.18. Nabywca, który w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 3.19. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia oraz zawarciu umowy sprzedaży. 3.20. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez wyboru oferty, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 3.9. i 3.11. 3.21. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo unieważnienia aukcji bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 3.9. 3.22. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia warunków aukcji, bez podania przyczyn z zastrzeżeniem pkt.3.9 3.23. Z tytułu niedopuszczenia do licytacji, niedokonania wyboru oferty, zamknięcia aukcji bez wyboru oferty lub unieważnienia aukcji, oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A. 4. WADIUM i WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY 4.1. Oferent w terminie do dnia 24 czerwca 2021 roku zobowiązany jest do wpłaty wadium w formie pieniężnej na następujący numer rachunku bankowego Spółki: [tel][tel] 0064 7950 z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium - aukcja – dz. 3/49 – Lublin”. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, winna ona być przesłana w terminie do dnia 21 czerwca 2021 roku na adres: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40; 87-100 Toruń z dopiskiem „Wadium - aukcja – dz. 3/49 - Lublin”. 4.2. Przed licytacją oferent zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi Aukcji: 4.2.1. aktualny wydruk informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (w przypadku gdy oferent jest osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), 4.2.2. oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika aukcji (jeżeli oferent działa poprzez pełnomocnika), 4.2.3. inne dokumenty potwierdzające tożsamość uczestnika lub jego pełnomocnika, 4.2.4. dowód wniesienia wadium, 4.2.5. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu postępowania oraz warunkami aukcji- według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia, 4.2.6. podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia, 4.2.7. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z „Klauzulą informacyjną dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych” - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia. Dodatkowe informacje na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu aukcji można uzyskać pod nr tel. kom. 695 650 356 Klauzula informacyjna dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych 1. Niniejsza informacja dla Oferentów została wydana zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku – dalej jako: RODO) i dotyczy danych osobowych pozyskiwanych przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Kraszewskiego 40, KRS: [tel]8 (dalej zwaną „Spółką”) w prowadzonych postępowaniach na sprzedaż składników aktywów trwałych stanowiących własność Krajowej Spółki Cukrowej S.A. („Przetarg lub Aukcję”) jako administratora tych danych osobowych. Dokument niniejszy zawiera informację o wszelkich formach przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do: 1) osób fizycznych biorących udział w Przetargu lub Aukcji, 2) pracowników, współpracowników, pełnomocników, przedstawicieli lub reprezentantów podmiotów innych niż osoby fizyczne, biorących udział w Przetargu lub Aukcji, 3) innych osób, których dane Spółka przetwarza w celach weryfikacji złożonych ofert w Przetargu lub Aukcji (łącznie „Oferenci”, „Kontrahenci”). 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 3. Podanie danych osobowych określonych poniżej w ust. 4 jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla prowadzenia Przetargu lub Aukcji oraz innych działań prowadzących do zawarcia umowy pomiędzy Oferentem/Kontrahentem a Spółką (konsekwencją braku podania danych jest uniemożliwienie udziału w Przetargu lub Aukcji). 4. W związku z Przetargiem lub Aukcją Spółka może przetwarzać podane dane osobowe, takie jak: 1) imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres korespondencyjny, 2) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu lub faxu, 3) numery rejestrowe (PESEL, NIP lub REGON), 4) stanowisko zajmowane w ramach danej organizacji lub pełnioną funkcję, 5) inne dane zawarte w oświadczeniach Oferenta przedstawianych w danym Przetargu lub Aukcji, w tym w szczególności specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer rachunku bankowego, tytuł zawodowy, identyfikator służbowy lub zawodowy). 5. Spółka może również pozyskiwać dane osobowe: 1) od podmiotów zatrudniających lub które są przez dane osoby reprezentowane w zakresie informacji niezbędnych do prowadzenia Przetargu lub Aukcji oraz kontaktu z Oferentem, np. o zmianie danych kontaktowych, zakończeniu zatrudnienia lub współpracy, 2) z publicznie dostępnych źródeł (w szczególności rejestry przedsiębiorców CEIDG, KRS w celu weryfikacji podanych informacji) i przetwarzać je w zakresie ograniczonym do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach. 6. Dane są przetwarzane wyłącznie, gdy: 1) przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - w zakresie danych osobowych Oferentów, z którymi Spółka może zawrzeć umowę; 2) przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych w sytuacji, gdy Oferent/Kontrahent jest lub będzie stroną umowy zawartej ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 3) przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub wprost nakazuje to przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - w zakresie danych osobowych zawartych w dokumentach podlegających archiwizacji na podstawie przepisów prawa; 4) przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Spółki lub osoby trzeciej i nie wpływa nadmiernie na interesy Oferenta/Kontrahenta ani podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), z zachowaniem równowagi pomiędzy uzasadnionym interesem Spółki a prywatnością. Za uzasadnione interesy uznaje się: a) umożliwienie Spółce kontaktu z Oferentami, b) weryfikację złożonych ofert, c) weryfikację Oferentów w publicznych rejestrach, d) zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, e) prowadzenie procesów audytu wewnętrznego i zewnętrznego, f) ustalanie lub dochodzenie przez Spółkę roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami. 7. Spółka może przekazywać dane osobowe tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Spółkę i nie będzie wykraczać poza zakres wskazany w ust. 6: 1) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Spółki, np.: a) podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów, b) podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych; 2) innym administratorom danych osobowych, takim jak: a) dostawcy usług kurierskich lub pocztowych, b) podmioty prowadzące działalność doradczą, podmioty prowadzące działalność audytorską oraz kancelarie prawne, 3) innym osobom w ramach organizacji danego Oferenta; 4) innym Oferentom w zakresie niezbędnym dla przeprowadzania publicznych Przetargów lub Aukcji na sprzedaż składników aktywów trwałych. 8. Dane osobowe są przetwarzane w celach określonych w ust. 6 powyżej i w zakresie koniecznym dla ich osiągnięcia tak długo, jak jest to niezbędne, w szczególności: 1) w celu obsługi Przetargu lub Aukcji - przez czas trwania Przetargu lub Aukcji, 2) poprzez przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o rachunkowości i ustawy Ordynacja Podatkowa - przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa, co do zasady 5 lat, 3) dla celów ustalania lub dochodzenia przez Spółkę roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności oraz obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia lub uzyskania informacji o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. 9. Każda osoba ma prawo: 1) dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę. W razie stwierdzenia, że jakiekolwiek informacje są nieprawidłowe lub niekompletne, możliwe jest złożenie wniosku o ich sprostowanie. 2) wycofania zgody w każdym momencie (z zastrzeżeniem, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem), 3) żądania usunięcia danych osobowych - w przypadkach określonych przepisami RODO, 4) żądania sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadkach określonych przepisami RODO, 5) wyrażenia sprzeciwu - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Spółki lub strony trzeciej, 6) przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Spółce w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Spółki i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności, 7) złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prośby, żądania lub sprzeciwy będą przez Spółkę weryfikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zastrzega się, że w odpowiedzi na żądanie Spółka może poprosić o zweryfikowanie tożsamości lub podanie informacji, które umożliwią poznanie istotnych okoliczności sprawy. 10. Spółka zastrzega, że w celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, może okresowo prosić Oferenta/Kontrahenta o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które już posiada lub poinformowanie o wszelkich zmianach dotyczących tych danych osobowych (takich jak np. zmiana adresu e-mail). W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. 11. Jeżeli będzie to wymagane prawem, informacje dotyczące ewentualnych zmian przetwarzania danych osobowych opisanych w niniejszym dokumencie, zostaną przekazane za pośrednictwem adekwatnej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Spółkę w kontaktach z Oferentami. 12. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem e-mail: [email]. Dodano: 2021-06-09 w Gratka.pl
Pomocne wskazówki
Co wynika z roku 2020 dla rynku nieruchomości?

To dopiero był rok… i wcale nie piszemy tego z entuzjazmem. Podlizna 2020 upłynęła pod znakiem epidemii, która – mniej lub bardziej – wszyst...

Czy uda się wreszcie zlikwidować deficyt mieszkań w Polsce?

W Polsce brakować może od 0,65 do nawet 4 mln mieszkań. Co prawda systematycznie nadrabiamy zaległości względem Europy, ale zajmie nam to je...

Dokumenty wymagane do wzięcia kredytu hipotecznego

Lista dokumentów koniecznych do ubiegania się o kredyt hipoteczny zależy od jego przeznaczenia. Jednak część z nich jest wspólna dla wszystk...

Wielkie inwestycje, które wpłyną na ceny mieszkań w Warszawie

Co zdrożeje, co stanieje? Czy w ogóle stanieje cokolwiek (raczej nie)? Które rejony Warszawy zyskają w najbliższych latach, a co za tym idzi...

Kredyt na mieszkanie a na budowę domu – różnice

Kredyt hipoteczny to kredyt na zakup nieruchomości, której wpis do hipoteki zabezpiecza pożyczkę. Tyle definicji – najbardziej w skrócie. W...

Podobne ogłoszenia

Radawiec Duży, działka 3550m2 

159 000 zł

3 550 m2

45 zł/m2

Radawiec Duży, działka 3550m2 
 • Powierzchnia: 3 550 m2
 • Cena: 159 000 zł
 • Cena za metr: 45 zł

Atrakcyjna działka w Radawcu Dużym. Działka o powierzchni 3550m2 w trzeciej linii zabudowy. Szerokość: 38m (34,5m z drugiej strony) Długość: 94m Media w drodze. Dojazd drogą obecnie polną - udział w drodze. Brak planu. Możliwość zakupu działki obok o takiej samej powierzchni. Dogodny dojazd do Lubli... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2020-07-31

Działka budowlana na sprzedaż

646 000 zł

2 584 m2

250 zł/m2

Działka budowlana na sprzedaż
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 2 584 m2
 • Cena: 646 000 zł
 • Cena za metr: 250 zł

Działka w Lublinie przy ul. Poligonowej o pow. 2270m2 oraz droga dojazdowa o pow. 314m2 (łącznie 2584m2). Działka płaska, prostokątna, ogrodzona z licznymi nasadzeniami, wymiary: 38/61, media w drodze. Działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 3U/MN - tereny budownictwa mieszkaniowego jedn... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2020-11-25

Działka na sprzedaż 4 467,00 m², Lublin Hajdów-Zadębie, oferta nr MIHE033
 • Powierzchnia: 4 467 m2
 • Cena: 550 000 zł
 • Cena za metr: 124 zł

Położona bezpośrednio przy węźle drogowym Mełgiewska (trasa S17) 10 minut do centrum Lublina, 550 00Główne atuty nieruchomości: • doskonała komunikacja z centrum• bliskość komunikacji miejskiej• z dobrym dojazdemDziałka usługowa (u). Typ własności: Odrębna własność. Oferujemy działkę inwestycyjną na... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2020-12-01

Lublin, Sławin Działka na sprzedaż

4 500 000 zł

12 000 m2

375 zł/m2

Lublin, Sławin Działka na sprzedaż
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 12 000 m2
 • Cena: 4 500 000 zł
 • Cena za metr: 375 zł

Opis nieruchomości Działka budowlana 1,12hektara,Sławin,LUBLIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Główne atuty nieruchomości: • doskonała komunikacja z centrum• cicha i spokojna okolica• bliskość terenów zielonych Działka wielorodzinna (mw). Typ własności: Odrębna własność. Wi... więcej »

Zgłoś naruszenie
Przejdź do oferty »

Dodano: 2020-12-18 w Morizon.pl

Lublin, Dziesiąta, Aleksandra Świętochowskiego Działka na sprzedaż

420 000 zł

5 027 m2

84 zł/m2

Lublin, Dziesiąta, Aleksandra Świętochowskiego Działka na sprzeda...
 • Powierzchnia: 5 027 m2
 • Cena: 420 000 zł
 • Cena za metr: 84 zł

Opis nieruchomości Działki komercyjne, Lublin (Abramowice) Na sprzedaż działki Nr 10 oraz 12 w obrębie ulic Lema/Świętochowskiego. Działka Nr 10 o powierzchni 5027 mkw  Szerokość działki 22 m, Długość działki 228 m. Działka Nr 12 o powierzchni 4838 mkw Szerokość działki 22 m, Długość działki 222 m.... więcej »

Zgłoś naruszenie
Przejdź do oferty »

Dodano: 2020-12-29 w Morizon.pl

Działka Lublin Czechów

530 000 zł

1 152 m2

461 zł/m2

Działka Lublin Czechów
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 1 152 m2
 • Cena: 530 000 zł
 • Cena za metr: 461 zł

Jeżeli chcesz mieszkać na jednej z najbardziej prestiżowych ulic miasta, ta oferta jest dla Ciebie!!! Działka o powierzchni 1152. m2 położona jest przy ul. Zelwerowicza. Obszar jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W okolicy występuje zabudowa jednorodzinna. Działk... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-04-02

Działka budowlana Lublin Węglinek

2 717 094 zł

5 998 m2

453 zł/m2

Działka budowlana Lublin Węglinek
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 5 998 m2
 • Cena: 2 717 094 zł
 • Cena za metr: 453 zł

M3! w MPZP--------oferta dla inwestora Działki budowlane z przeznaczeniem pod taki typ zabudowy jak: zabudowa wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa, wielorodzinna oraz usługi nieuciążliwe. **SUPER LOKALIZACJA** Działki: - wymiary: bardzo korzystne pod inwestycje wielorodzinną - ukształtowanie teren... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-04-20

Działka budowlana Lublin Węglin
1 / 3

749 000 zł

4 480 m2

168 zł/m2

Działka budowlana Lublin Węglin
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 4 480 m2
 • Cena: 749 000 zł
 • Cena za metr: 168 zł

uwagi: Wydane warunki zabudowy dla realizacji jedno lub dwukondygnacyjnego budynku HANDLOWO - USŁUGOWEGO - BIUROWEGO O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY DO 2000 mkw z parkingiem podziemnym. Nieruchomość posiada powierzchnię 45 arów, dostęp do mediów, blisko komunikacja MPK, lokalizacja: Aleje Kraśnickie / Bełży... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-04-20

Działka budowlana Lublin Zadębie
1 / 3

4 500 000 zł

12 019 m2

375 zł/m2

Działka budowlana Lublin Zadębie
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 12 019 m2
 • Cena: 4 500 000 zł
 • Cena za metr: 375 zł

Działka budowlana o powierzchni 12019mkw oraz rewelacyjnych wymiarach 77m x 156m pod lokalizację wielkokubaturowych obiektów handlowo-usługowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw. Lokalizacja o otoczeniu Castoramy, Outletu odzieżowego oraz wielu innych firm. Nieruchomość usytuowana w odległo... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-04-20

Radawiec Duży, działka 2783m2 

95 000 zł

2 783 m2

35 zł/m2

Radawiec Duży, działka 2783m2 
 • Powierzchnia: 2 783 m2
 • Cena: 95 000 zł
 • Cena za metr: 35 zł

Atrakcyjna działka w miejscowości Radawiec Duży gmina Konopnica. Działka o powierzchni 2783m2 usytuowana przy drodze asfaltowej - droga serwisowa. Media w pobliżu. Szerokość: 20m; długość: 140m Bardzo dobry i szybki dojazd do Lublina jak również w inne kierunki. Możliwość zakupu działki po przeciwne... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-06-03

Działka Lublin Szerokie
1 / 6

420 000 zł

1 631 m2

258 zł/m2

Działka Lublin Szerokie
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 1 631 m2
 • Cena: 420 000 zł
 • Cena za metr: 258 zł

[b]Lublin Szerokie - Atrakcyjna działka budowlana z zabudowaniami [/b]Przedmiotem oferty jest działka budowlana przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną, położona w atrakcyjnej okolicy - szybki dojazd do centrum miasta, bardzo blisko przystanek komunikacji miejskiej. Na działce znajduje się przez... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-06-18

Lublin Działka na sprzedaż

Nowe

2 390 000 zł

5 222 m2

458 zł/m2

Lublin Działka na sprzedaż
 • Handlowo usługowe
 • Powierzchnia: 5 222 m2
 • Cena: 2 390 000 zł
 • Cena za metr: 458 zł

Opis nieruchomości Handlowo-usługowa, wjazd z drogi, media Wydane Warunki Zabudowy na wybudowanie budynku usługowo- handlowego o powierzchni sprzedaży do 2000mkw wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, parkingiem, zjazdem , murem oporowym i pylonem reklamowym. Powierzchnia zabudowy w stosunku... więcej »

Zgłoś naruszenie
Przejdź do oferty »

Dodano: dzisiaj w Morizon.pl