Działka budowlana Gdańsk, ul. Trakt św. Wojciecha Gdańsk
Skontaktuj się z właścicielemKontakt z właścicielem
Wydrukuj Zgłoś naruszenie
fot. Działka budowlana Gdańsk, ul. Trakt św. Wojciecha Gdańsk

Działka budowlana Gdańsk, ul. Trakt św. Wojciecha

Gdańsk ul. Osiedle Pomorskie [woj. Pomorskie, pow. Gdańsk, gm. Gdańsk]

Skontaktuj się z właścicielem aby uzyskać dokladny adres nieruchomości

600 000 zł Cena zakupu 3 906 m2 Powierzchnia 154 zł/m2 Cena za metr

Dane szczegółowe

Powierzchnia:
3 906 m2
ID oferty:
19599791
Transakcja:
sprzedaż

Opis nieruchomości

Działka położona w Gdańsku przy granicy Trakt św. Wojciecha-Lipce-Pruszcz Gdański z przeznaczeniem terenu: mieszkalno - usługowy LOKALIZACJA: Do centrum Gdańska ok.5 km, w bliskim sąsiedztwie obwodnica południowa i trójmiejska, dzięki czemu bardzo dobry i szybki dostęp do lotniska, DCT i BCT. Teren objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP 2008) Święty Wojciech - rejon ulic Trakt Św. Wojciecha i Obwodnicy Południowej w mieście Gdańsku zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Gdańska NR XII/284/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. POM. z dnia 31 lipca 2015 poz. 2355) karta terenu oznaczona symbolem 017-M/U31 - działka nr 10, obręb 320S. Przeznaczenie terenu: M/U31 - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zawierającej zabudowę mieszkaniową, o której mowa w §3 ust.1 pkt 1 i usługową, o której mowa w §3 ust.3 pkt1. Funkcje wyłączone: 1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 2) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni użytkowej. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala się. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 12, 17; 2) ciąg pieszo-jezdny o szerokości min. 4 m, od ulicy 015-KDW, biegnący na granicy działek o numerach ewidencyjnych 3 i 4 (lub na jednej z działek wzdłuż tej granicy), będący przedłużeniem ciągu pieszo-jezdnego w terenie 016-MN21, z zastrzeżeniem ust.17 pkt 3; 3) punkt widokowy, w obszarze wydzielonym linią podziału wewnętrznego i oznaczonym literą „a”, jak na rysunku planu; 4) zakaz lokalizacji nośników reklam, za wyjątkiem szyldów o maksymalnej powierzchni 0,5 m² związanych z prowadzoną działalnością w miejscu jej prowadzenia, z zastrzeżeniem pkt 5; 5) dopuszcza się lokalizację szyldów o powierzchni powyżej 0,5 m2, związanych z prowadzoną działalnością, będących integralną częścią projektu elewacji lub projektu zagospodarowania terenu; 6) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany; 7) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych oraz ogrodzeń pełnych o wysokości powyżej 1,5 m, z wyjątkiem żywopłotów, od strony ulic 009-KD81 i 015-KDW. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne: a) wzdłuż ulicy 015-KDW w odległości 4 m od linii rozgraniczającej, jak na rysunku planu, b) wzdłuż ulicy 009-KD81 w odległości 4 m od linii rozgraniczającej, jak na rysunku planu, c) wzdłuż ulicy 018-KD82 w odległości 4 m od linii rozgraniczającej, jak na rysunku planu; 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna nie ustala się, maksymalna: a) dla obszaru wyznaczonego linią podziału wewnętrznego i oznaczonego literą „a”, jak na rysunku planu - 20 %, b) dla pozostałej części terenu: 40%; 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej objętej inwestycją: 30%; 4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją - minimalna: 0, maksymalna: a) dla obszaru wyznaczonego linią podziału wewnętrznego i oznaczonego literą „a”, jak na rysunku planu: 0,4, w tym dla kondygnacji nadziemnych 0,2, b) dla pozostałej części terenu: 1, w tym dla kondygnacji nadziemnych 0,5; 5) wysokość zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 10,5 m; 6) inne gabaryty obiektów: a) wysokość budowli - dowolna, b) przy ciągłej płaszczyźnie elewacji budynku - jej maksymalna długość 25 m; powyżej tej długości elewację należy podzielić na części poprzez zastosowanie uskoków o głębokości min. 1 m na całej wysokości elewacji, c) dla zabudowy mieszkaniowej, maksymalna powierzchnia rzutu pojedynczego budynku - 400 m2; 7) formy zabudowy: wolnostojąca, bliźniacza; 8) kształt dachu: stromy, co najmniej dwuspadowy, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 2; 9) inne: a) pokrycie dachu stromego w kolorystyce materiałów naturalnych (ceramika, kamień), b) maksymalny poziom posadzki parteru od frontu wynosi 1,5 m nad poziomem terenu; 8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dowolne. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) dostępność drogowa: a) od ulicy wewnętrznej 015-KDW, b) od ulicy lokalnej 009-KD81; 2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów - do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją zgodnie z § 5 uchwały; 3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej; 5) odprowadzenie wód: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 5; 6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy; 8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych; 9) telekomunikacja - z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 1) strefy ochrony dóbr kultury: część terenu, jak na rysunku planu, objęta strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej; 2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie dotyczy. 3) zasady ochrony istniejących obiektów: w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej archeologicznej wszelkie prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego. Zasady ochrony środowiska i przyrody: 1) wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w przypadku realizacji parkingów terenowych; 2) w obszarze wydzielonym linią podziału wewnętrznego i oznaczonym literą „a”, jak na rysunku planu, zakaz makroniwelacji, za wyjątkiem inwestycji związanych z niezbędną obsługą komunikacyjną. 12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania. 14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie dotyczy. 15. Stawka procentowa: 30%. 16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów: 1) strefa ograniczeń od istniejącej napowietrznej linii wysokiego napięcia, jak na rysunku planu; zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) gospodarka odpadami - zgodnie z przepisami odrębnymi. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 1) dopuszcza się zabudowę na granicy działek budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 1; 2) dla garaży i budynków gospodarczych wolnostojących oraz garaży będących częścią budynku wyodrębnioną w bryle dopuszcza się stosowanie kątów nachylenia połaci dachowych od 0 do 45 stopni; 3) w przypadku braku podziału działek o numerach ewidencyjnych 3 i 4 dopuszcza się rezygnację z ciągu pieszo-jezdnego, o którym mowa w ust.6 pkt 2. 4) zabudowę przyległą do projektowanej ulicy 018-KD82 i ulicy 009-KD81 dostosować do projektowanych rzędnych terenu - jak na rysunku planu; 5) teren w zlewni Kanału Raduni do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające współczynnikowi 0,15. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: 1) zalecany ciąg pieszo-jezdny, o szerokości min. 4 m, biegnący na przedłużeniu ulicy 015-KDW w kierunku zachodnim, o przebiegu, jak na rysunku planu; 2) zalecana lokalizacja punktu widokowego, o którym mowa w ust. 6 pkt 3; 3) w projektach zagospodarowania terenu należy przewidzieć zabezpieczenia przed erozją gleby na terenach o spadkach powyżej 15 stopni, (szczególnie staranne odwodnienie terenu, mury oporowe, umocnione skarpy, zieleń gleboochronna, itp.); 4) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych systemów drenażowych rolnych, które warunkują poziom wód gruntowych. Ukształtowanie terenu lekko nachylony, teren nie ogrodzony. Media : gaz, prąd, woda znajdują się w odległości 100-150 od granicy działki w pobliżu najbliższych zabudowań  Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą i zachęcam do kontaktu w celu prezentacji nieruchomości. TEKTON PROPERTY TO NAJLEPSZE BIURO NIERUCHOMOŚCI W POLSCE WG KONKURSU LIDER NIERUCHOMOŚCI OTODOM 2020. Znajdź nas w swoim mieście: Gdańsk, ul. Chmielna 10 - Warszawa, Plac Dąbrowskiego 1/311 - Wrocław, ul. Kasztanowa 3A/118 - Kraków, ul. Józefitów 7/4 - Poznań , ul. Rembertowska 15B/2 -  Katowice , ul. Grabowa 2 pok. 308 - Łódź , ul. Zachodnia 70 pok. 223. Podejmując współpracę z przedstawicielami Tekton Property zyskujesz: - oszczędność czasu - weryfikację dokumentów od strony formalno-prawnej - wsparcie agenta na każdym etapie transakcji - pomoc przy uzyskaniu kredytu hipotecznego w kilkunastu bankach - wgląd do umów przed zawarciem aktu notarialnego u sprawdzonych Notariuszy - własne analizy makroekonomiczne i raporty z prowadzonych działań - dostęp do cen transakcyjnych z okolicy Skontaktuj się z opiekunem oferty , a on poprowadzi Cię przez wszystkie etapy transakcji. Zapraszamy do współpracy! Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów art. 66 k.c., a przedstawione dane mają charakter informacyjny. Dodano: 2021-11-19 w Gratka.pl
Pomocne wskazówki
Kredyty hipoteczne – mniej i (trochę) trudniej

Można powiedzieć: łatwo już było. W lipcu w życie weszła aktualizacja rekomendacji S dotyczącej kredytów hipotecznych i nie ma co kryć – nas...

Umowa z pośrednikiem – tego lepiej nie przeoczyć

Nie udało się wyszukać idealnego mieszkania bezpośrednio, za to trafiła się super okazja, którą w swojej ofercie ma pośrednik? Bywa. Nie chc...

Ceny nieruchomości szaleją. Czy to już bańka?

Polacy rzucili się do kupowania domów i mieszkań. O ile podczas epidemii liczba transakcji zmalała, ceny zamarły, o tyle obecnie ruszyły gal...

Dlaczego warto porównywać oferty kredytów hipotecznych w różnych bankach?

Oferty cenowe kredytów hipotecznych mocno się różnią. W skrajnych przypadkach ten sam klient przepłaci 70-100 tys. zł i co miesiąc płaci rat...

Czy kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem się opłacają?

Jedno jest pewne: spokój kosztuje. W przypadku hipotek takim spokojem jest pewność tego, że rata – przynajmniej przez kilka lat – nie wzrośn...

Podobne ogłoszenia

Działka, grunt na sprzedaż (woj. pomorskie). Gdańsk, Ujeścisko-Łostowice/Łostowice, 505 000 PLN
1 / 4
 • Rolne
 • Powierzchnia: 746 m2
 • Cena: 505 000 zł
 • Cena za metr: 677 zł

Działka z potencjałem pod budowę domu, na osiedlu domów jednorodzinnych. Na wzgórzu z widokiem na Gdańsk.Działka w kształcie kwadratu ze ściętym jednym rogiem z trzech stron wybudowane już domy jednorodzinne.Uzbrojona. Na przeciw tereny zielone.Cicha i spokojna okolica, dobry dojazd do centrum/ obwodnicy. więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2020-04-21

Działka usługowa Gdańsk Wiślinka, Xxx

8 415 400 zł

60 110 m2

140 zł/m2

Działka usługowa Gdańsk Wiślinka, Xxx
 • Handlowo usługowe
 • Powierzchnia: 60 110 m2
 • Cena: 8 415 400 zł
 • Cena za metr: 140 zł

Działka inwestycyjna zlokalizowana w części Gdańska w dzielnicy Płonia Wielka. Powierzchnia 6,06 Ha (270m x 224m), w kształcie rombu, płaska, nieogrodzona, droga dojazdowa asfaltowa. Działka w odległości 20m od rzeki Martwa Wisła. Plan zagospodarowania strefa 42 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Wszelka działalność gospodarcza z zakresu produkcji, składów, baz i magazynów oraz usług, w tym... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2020-09-02

Działka przemysłowa Gdańsk Osowa

435 000 zł

960 m2

454 zł/m2

Działka przemysłowa Gdańsk Osowa
 • Powierzchnia: 960 m2
 • Cena: 435 000 zł
 • Cena za metr: 454 zł

Działka przemysłowa Do sprzedaży działka przemysłowa o powierzchni +48... pokaż numer m2. Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Gdańska i obejmuje go strefa P/U 41 - tereny zabudowy produkcyjno usługowej. Media: prąd, woda, gaz, kanalizacja. Działka znajduje się w odległości około 1,5 km od obwodnicy. Cena do negocjacji. Zapraszamy do kontaktu +48... pokaż... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-04-10

Gdańsk, Sobieszewo, Przegalińska Działka na sprzedaż

3 255 000 zł

21 700 m2

150 zł/m2

Gdańsk, Sobieszewo, Przegalińska Działka na sprzedaż
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 21 700 m2
 • Cena: 3 255 000 zł
 • Cena za metr: 150 zł

Opis nieruchomości Wyspa Sobieszewska - nad Wisłą w SUPER CENIE! TYLKO U NAS! LOKALIZACJA: Działka zlokalizowana jest na Wyspie Sobieszewskiej w granicach miasta Gdańska - 5 km od plaży. Sobieszewo, położone w samym centrum przepięknej Wyspy Sobieszewskiej, na której można spotkać ponad 300 gatunków ptaków oraz dwa rezerwaty - dostarczy każdemu miłośnikowi przyrody niezapomnianych wrażeń, natomias... więcej »

Zgłoś naruszenie
Przejdź do oferty »

Dodano: 2021-06-04 w Morizon.pl

Działka, grunt na sprzedaż (woj. pomorskie). Gdańsk, Brętowo, ul. Matemblewska, 2 000 000 PLN
1 / 6

2 000 000 zł

1 905 m2

1 050 zł/m2

Działka, grunt na sprzedaż (woj. pomorskie). Gdańsk, Brętowo, ul....
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 1 905 m2
 • Cena: 2 000 000 zł
 • Cena za metr: 1 050 zł

Szanowni Klienci, pracujemy dla Was z zachowaniem względów ochrony zdrowia. Dbając o wspólne bezpieczeństwo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub elektroniczny w celu umówienia spotkania w biurze lub prezentacji. Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Oferta, którą oglądasz jest aktualna i sprawdzona pod względem formalno-prawnym.ATUTY:Działka budowlana w Gdańsku o powierzchni 1905 m2.Położ... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-06-25

Gdańsk, Marynarki Polskiej Działka na sprzedaż

35 000 000 zł

20 000 m2

1 750 zł/m2

Gdańsk, Marynarki Polskiej Działka na sprzedaż
 • Powierzchnia: 20 000 m2
 • Cena: 35 000 000 zł
 • Cena za metr: 1 750 zł

Opis nieruchomości Działka przy stadionie Oferujemy do sprzedaży znakomicie zlokalizowane działki, o łącznej pow. ok. 20 000 ., które zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 0504 mogą być zabudowane zarówno obiektami usługowo-biurowymi, jak i hotelowymi. MPZP dopuszcza bardzo intensywną zabudowę. Położenie działek w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu piłkarskieg... więcej »

Zgłoś naruszenie
Przejdź do oferty »

Dodano: 2021-07-12 w Morizon.pl

Działka, grunt na sprzedaż (woj. pomorskie). Gdańsk, Osowa, ul. Wenus, 450 000 PLN
1 / 4
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 1 000 m2
 • Cena: 450 000 zł
 • Cena za metr: 450 zł

Działka budowlana o powierzchni 1000 m2, do wydzielenia z działki "matki", położona w Gdańsku Osowie przy ul. Wenus.Działka będzie miała szerokość około 22 m, długość około 46 m. Na jej długości 22 m są przeznaczone pod teren zieleni izolacyjnej.Pod zabudowę samego domu pozostaje 12 m na 12m2.Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania nr 2111.Plan dopuszcza budownictwo jednorodzinne , usług... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-07-24

Działka usługowa Gdańsk, ul. Siennicka

4 499 000 zł

920 m2

4 891 zł/m2

Działka usługowa Gdańsk, ul. Siennicka
 • Inwestycyjne
 • Powierzchnia: 920 m2
 • Cena: 4 499 000 zł
 • Cena za metr: 4 891 zł

TYLKO U NAS ! Unikatowa inwestycja hotelowa w świetnej lokalizacji na Przeróbce.  LOKALIZACJA: Obiekt znakomicie skomunikowany, który znajduje się około 2 km od ścisłego centrum gdańskiego śródmieścia. Na przeciwko budynku jest także pętla tramwajowa, więc dojazd mieszkańców na Wiszące Ogrody zajmie zaledwie kilka minut, a na plażę Stogi w 12 minut. W odległości około 900 m przebiega trasa szybkie... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-08-04

Działka do wynajęcia w Gdańsku dzielnicy Kokoszki
1 / 5

3 799 zł

1 164 m2

4 zł/m2

Działka do wynajęcia w Gdańsku dzielnicy Kokoszki
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 1 164 m2
 • Cena: 3 799 zł
 • Cena za metr: 4 zł

Do wynajęcia działka w Gdańsku dzielnicy Kokoszki przy ulicy Egiertowskiej. Działka będzie przylegała do poszerzanej ulicy Kartuskiej. Przeznaczenie działki wg MPZP: U33 tereny zabudowy usługowej komercyjne i publiczne, z wyłączeniem: 1) rzemiosła produkcyjnego, 2) stacji paliw, 3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych, 4) stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobus... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-09-03

Działka inna Gdańsk, ul. Witrażowa

1 099 995 zł

1 822 m2

604 zł/m2

Działka inna Gdańsk, ul. Witrażowa
 • Rekreacyjne
 • Powierzchnia: 1 822 m2
 • Cena: 1 099 995 zł
 • Cena za metr: 604 zł

DZIAŁKA W ENKLAWIE ZIELENI Z PROJEKTEM LUKSUSOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO NA SKARPIE Z WIDOKIEM NA JEZIORO Piątkowy wiosenny poranek. Nad Jeziorem Wysockim słońce świeci już dość wysoko. Tafla jeziora odbija słoneczne refleksy. Na takie właśnie sceny spoglądać będą przyszli mieszkańcy tej wyjątkowej nieruchomości położonej w uroczej enklawie zieleni i lasu. Najbliższe sąsiedztwo stanowią budynki mie... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-09-06

Działka rekreacyjna Gdańsk Orunia, ul. Kampinoska

45 000 zł

343 m2

132 zł/m2

Działka rekreacyjna Gdańsk Orunia, ul. Kampinoska
 • Powierzchnia: 343 m2
 • Cena: 45 000 zł
 • Cena za metr: 132 zł

Szanowni Klienci, pracujemy dla Was z zachowaniem względów ochrony zdrowia. Dbając o wspólne bezpieczeństwo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub elektroniczny w celu umówienia spotkania w biurze lub prezentacji. Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Oferta, którą oglądasz jest aktualna i sprawdzona pod względem formalno-prawnym. ATUTY Na sprzedaż prawa do dzierżawy dużej działki ROD.  Zago... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-09-22

Place przy Nabrzeżu Przemysłowym do wynajęcia.

4 650 zł

1 550 m2

3 zł/m2

Place przy Nabrzeżu Przemysłowym do wynajęcia.
 • Powierzchnia: 1 550 m2
 • Cena: 4 650 zł
 • Cena za metr: 3 zł

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu place i działki w Gdańsku przy ulicy Chemików i Kujawskiej DZIAŁKI położone   na terenie Nabrzeża Przemysłowego. Bezpośrednio przy asfaltowej drodze dojazdowej. Działka 1 - o pow. 1550 m2, w całości nieutwardzona, o kształcie litery L. 3 zł/m2 netto Działka 2 - o pow. 1737 m2, częściowo utwardzona. Na terenie budynki magazynowe do wyburzenia. Koszt wyburzenia... więcej »

Zgłoś naruszenie
Przejdź do oferty »

Dodano: 2021-09-23 w Trójmiasto.pl