Działki » Śląskie » Bielsko-Biała  » Stare Bielsko » ul. Biała » Działka budowlana Bielsko-Biała
Działka budowlana Bielsko-Biała Bielsko-Biała
Skontaktuj się z właścicielemKontakt z właścicielem
Wydrukuj Zgłoś naruszenie
fot. Działka budowlana Bielsko-Biała Bielsko-Biała

Działka budowlana Bielsko-Biała

Bielsko-Biała Stare Bielsko ul. Biała [woj. Śląskie, pow. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała]

Skontaktuj się z właścicielem aby uzyskać dokladny adres nieruchomości

2 300 000 zł Cena zakupu 9 199 m2 Powierzchnia 251 zł/m2 Cena za metr

Dane szczegółowe

Powierzchnia:
9 199 m2
ID oferty:
18043381

Opis nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Rudawka, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała Oznaczenie nieruchomości dz. 1857/9 obj. Kw BB1B/[tel] obręb Stare Bielsko Powierzchnia nieruchomości 9.199 m2 Cena wywoławcza nieruchomości [tel] zł Wysokość wadium 230.000,00 zł Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu stawka podatku VAT wynosi 23 %. Przetarg odbędzie się 2 września 2021 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6 oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Miejskiego [url] Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter stanowisko nr 4, tel. +48... pokaż numer lub w Wydziale Nieruchomości (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213 tel. +48... pokaż numer . OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Rudawka, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała Oznaczenie nieruchomości dz. 1857/9 obj. Kw BB1B/[tel] obręb Stare Bielsko Powierzchnia nieruchomości 9.199 m2 Cena wywoławcza nieruchomości [tel] zł Wysokość wadium 230.000,00 zł Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu stawka podatku VAT wynosi 23 %. Przedmiotowa działka położona jest w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/1169/2004 z 16 listopada 2004 r. (plan nr 51), zmieniony Uchwałą Nr XXVI/497/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. (plan nr 190). Zgodnie z planem działka 1857/9 położona jest w trzech jednostkach planu (P,U-05, P,U-04 i ZL,Z-15). Jej centralna część (około 30%) stanowi teren zieleni nieurządzonej oraz lasu natomiast część północna i południowa przeznaczona jest pod produkcję o wysokim poziomie technologicznym, wyspecjalizowana, parki technologiczne dla ośrodków badawczo-rozwojowych, usługi komercyjne w tym hurtownie, handel w obiektach o pow. mniejszej niż 2000 m2, centra magazynowo-dystrybucyjne, składy, parkingi. Dla obszaru, na którym znajduje się przedmiotowa działka przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt planu przewiduje przeznaczenie działki w całości pod zabudowę produkcyjną, składy, magazyny i zabudowę usługową. Obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości możliwa jest poprzez zjazd publiczny, którego warunki lokalizacyjne i parametry geometryczne określone są w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Inwestor zobowiązany jest do odrębnego uzgodnienia z zarządcą drogi możliwości i warunków obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji. Działka 1857/9 obciążona jest ograniczonymi prawami rzeczowymi, tj. służebnością gruntową polegającą na prawie posadowienia na działce przyłącza ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej oraz posadowienia studzienki kanalizacyjnej o średnicy dn 1200 mm, z możliwością wejścia w teren celem dokonywania przeglądów przyłącza, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii bądź dokonywania czynności służących ogólnemu utrzymaniu przyłącza we właściwym stanie, szlakiem biegnącym wzdłuż północnej granicy działki – na rzecz każdoczesnych właścicieli działek 1710/7 i 1710/8 (przed podziałem 1710/6) – oraz nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na prawie budowy, przeprowadzenia i przebiegu przez dz. 1857/9 sieci gazowej o średnicy 160 PE RC SDR 11 średniego ciśnienia (ciśnienie min. 100 kpa, ciśnienie maks. 350 kpa) o łącznej długości stu siedemdziesięciu jeden metrów, ze strefą kontrolowaną o szerokości wynoszącej jeden metr, której oś podłużna pokrywa się z osią podłużną sieci gazowej (powierzchnia strefy - 171 m2) oraz prawie wejścia w teren celem dokonywania przeglądów, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii bądź dokonywania czynności służących ogólnemu utrzymaniu sieci we właściwym stanie, szlakiem biegnącym wzdłuż północnej granicy tej działki. Dodatkowo przez działkę przebiega uzbrojenie terenu w postaci: sieci teletechnicznej, sieci energetycznych kablowych średniego i niskiego napięcia oraz napowietrzna sieć niskiego napięcia, a także sieć wodociągowa. Z uwagi na powyższe zastrzega się całodobowy dostęp do sieci i urządzeń odpowiednim służbom dysponentów sieci, w przypadku konieczności usuwania awarii i konserwacji. Na terenie gdzie przebiegają linie sieci nie wolno wznosić żadnych obiektów stałych, sadzić drzew i krzewów. Nieruchomość licznie porośnięta jest drzewami i krzewami. Cena nieruchomości zawiera wartość składnika roślinnego w postaci 15 sztuk dębu i 4 sztuki buka, pozostały składnik roślinny nie przedstawia wartości. Na działce znajdują się pozostałości po fundamentach betonowych. Poza opisanymi wyżej ograniczeniami nieruchomość jest wolna od obciążeń nie jest przedmiotem zobowiązań. 1. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć w terminie do 27 sierpnia 2021 r. (w zamkniętej kopercie) pisemną ofertę. Opis koperty: a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwa lub firma oraz siedziba, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot. b) oznaczenie oraz adres nieruchomości, c) zapis: "Nie otwierać przed dniem 2 września 2021 r. przed godziną 10:00". Pisemna oferta powinna zawierać: a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, b) datę sporządzenia oferty, c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, d) oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. 2. Otwarcie ofert nastąpi przy udziale oferentów 2 września 2021 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. 3. Wadium należy wpłacić nie później niż do 27 sierpnia 2021 r. przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy [tel][tel] 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie. 4. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. 5. Zaoferowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości. 6. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. 7. Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. +48... pokaż numer lub w Wydziale Nieruchomości (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. +48... pokaż numer oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Adres strony internetowej Urzędu: [url] 8. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów. 9. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Kontakt: Urząd Miasta Bielsko-Biała tel: +48... pokaż numer [email] Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB Dodano: 2021-06-11 w Gratka.pl
Pomocne wskazówki
Wojenka o parking, którego nie będzie

Trochę zapachniało serialem „Alternatywy 4”, ale to pewnie dlatego, że w roli głównej znów występuje warszawski Ursynów. Temat awantury brzm...

Mieszkanie w wieżowcu: fakty i mity

Dla jednych spełnienie marzeń. Dla innych – senny koszmar. Mieszkanie w wieżowcu (ale takim prawdziwym wieżowcu; nie w wysokim bloku) to bar...

Wkład własny w 2021 wraca do dawnych poziomów

Wraz z poprawą perspektyw gospodarczych łagodnieje podejście banków do kwestii ryzyka udzielania kredytów hipotecznych. Efektem są niższe wy...

Jak (szybko i tanio) podnieść wartość mieszkania?

Najłatwiej powiedzieć; zainwestuj, wyremontuj. Tak, bez wątpienia jest to niezawodny sposób na podniesienie wartości mieszkania. Ale ma on d...

Kredyt na mieszkanie a na budowę domu – różnice

Kredyt hipoteczny to kredyt na zakup nieruchomości, której wpis do hipoteki zabezpiecza pożyczkę. Tyle definicji – najbardziej w skrócie. W...

Podobne ogłoszenia

Działka inna na sprzedaż

2 192 000 zł

48 600 m2

46 zł/m2

Działka inna na sprzedaż
 • Powierzchnia: 48 600 m2
 • Cena: 2 192 000 zł
 • Cena za metr: 46 zł

BIELSKO-BIAŁA, STARE BIELSKO "TRZY LIPKI" Do sprzedaży nieruchomość gruntowa o powierzchni 4,860ha położoną w Starym Bielsku w sąsiedztwie "Trzy Lipki". Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się jako tereny budowy zespołu budynków mieszkalnych jedno... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2020-08-05

Działka inna na sprzedaż

815 000 zł

3 835 m2

213 zł/m2

Działka inna na sprzedaż
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 3 835 m2
 • Cena: 815 000 zł
 • Cena za metr: 213 zł

BIELSKO-BIAŁA, Ostoja Trzech Lipek Niezwykle widokowa działka budowlana Proponuję do sprzedaży nieruchomość gruntową o powierzchni 3835m 2 położoną na wzniesieniu z którego rozpościera się urokliwy widok na panoramę Beskidów: Hrobaczą Łąkę, Pilsko, Szyndzielnię, Dębowiec. Cicha i spokojna okolica, z... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2020-08-05

Działka inna na sprzedaż

1 000 000 zł

5 300 m2

189 zł/m2

Działka inna na sprzedaż
 • Powierzchnia: 5 300 m2
 • Cena: 1 000 000 zł
 • Cena za metr: 189 zł

BIELSKO-BIAŁA Do sprzedaży nieruchomość gruntowa o powierzchni 5300m 2 położona na granicy z Bielskiem. Działka znajduje się w terenie o przeznaczeniu jako tereny działalności produkcyjno-gospodarczej. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy jaką uzyskał właściciel pozwala na budowę obiektu produkcyjn... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2020-09-17

Działka budowlana na sprzedaż

384 000 zł

2 400 m2

160 zł/m2

Działka budowlana na sprzedaż
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 2 400 m2
 • Cena: 384 000 zł
 • Cena za metr: 160 zł

DZIAŁKA BUDOWLANA W LIPNIKU! Do sprzedaży WIDOKOWA działka o powierzchni ok 24ar. Działka w kształcie prostokąta, orientacyjne wymiary 40x49. Front 40m, wjazd na działkę od wschodu. Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, ale posiada wydane warunki zabudowy na dwa domy o powi... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2020-10-11

Bielsko-Biała Działka na sprzedaż

494 000 zł

3 800 m2

130 zł/m2

Bielsko-Biała Działka na sprzedaż
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 3 800 m2
 • Cena: 494 000 zł
 • Cena za metr: 130 zł

Opis nieruchomości Działka budowlana Bielsko-Biała ul.Żywiecka 38 ar AGNIESZKA CZYRPAK Agent prowadzący Tel. + [tel]60 Duża, atrakcyjna działka budowlana. Działka o numerach: 749/11 oraz 749/10. Wymiary działki zgodnie z geoportalem: szerokość działki 29 m długość 158m. Powierzchnia całości 3842m2.... więcej »

Zgłoś naruszenie
Przejdź do oferty »

Dodano: 2020-11-18 w Morizon.pl

Działka budowlana na sprzedaż

1 312 000 zł

8 200 m2

160 zł/m2

Działka budowlana na sprzedaż
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 8 200 m2
 • Cena: 1 312 000 zł
 • Cena za metr: 160 zł

DZIAŁKA BUDOWLANA W LIPNIKU! Do sprzedaży WIDOKOWA działka o powierzchni ok 82ar. Działka w kształcie prostokąta, orientacyjne wymiary 150x49. Front 150m, wjazd na działkę od wschodu. Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, ale posiada wydane warunki zabudowy na sześć domów o... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2020-12-05

Bielsko-Biała, Stare Bielsko, Zapłocie Małe/Szklana Działka na sprzedaż

117 750 zł

1 022 m2

116 zł/m2

Bielsko-Biała, Stare Bielsko, Zapłocie Małe/Szklana Działka na sp...
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 1 022 m2
 • Cena: 117 750 zł
 • Cena za metr: 116 zł

Opis nieruchomości Działka budowlana Bielsko Biała Stare Bielsko, ul. Oferta bezpośrednio od właściciela. Do sprzedania działka o powierzchni 1022 m2 (działka nr 4130/15) położona w Bielsku-Białej, obręb Stare Bielsko w rejonie ul. Zapłocie Małe/ ul. Szklanej. Działka o regularnym, prostokątnym kszt... więcej »

Zgłoś naruszenie
Przejdź do oferty »

Dodano: 2020-12-17 w Morizon.pl

Bielsko-Biała Działka na sprzedaż

830 000 zł

3 491 m2

238 zł/m2

Bielsko-Biała Działka na sprzedaż
 • Powierzchnia: 3 491 m2
 • Cena: 830 000 zł
 • Cena za metr: 238 zł

Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa o powierzchni ok 83a zlokalizowana 6km od centrum Bielska-Białej Główne atuty nieruchomości: • doskonała komunikacja z centrum• z dobrym dojazdem• piekny widok Działka jednorodzinna (mn). Typ własności: Odrębna własność. ***MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA SĄSIEDNIEGO GR... więcej »

Zgłoś naruszenie
Przejdź do oferty »

Dodano: 2020-12-22 w Morizon.pl

Bielsko-Biała M., Bielsko-Biała, Centrum Działka na sprzedaż

3 100 000 zł

11 327 m2

274 zł/m2

Bielsko-Biała M., Bielsko-Biała, Centrum Działka na sprzedaż
 • Powierzchnia: 11 327 m2
 • Cena: 3 100 000 zł
 • Cena za metr: 274 zł

Opis nieruchomości BIELSKO - CENTRUM - przemysłowa część centrum miasta, w sąsiedztwie obiekty o charakterze użytkowym. DZIAŁKA O POW.11.327mkw. z bezpośrednim dojazdem z publicznej drogi asfaltowej. CENA DZIAŁKI: 3.100.000zł. + vat. PRZEZNACZENIE: wg aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania... więcej »

Zgłoś naruszenie
Przejdź do oferty »

Dodano: 2021-02-10 w Morizon.pl

Działka budowlana Bielsko-Biała Aleksandrowice
 • Powierzchnia: 1 868 m2
 • Cena: 399 000 zł
 • Cena za metr: 214 zł

NA SPRZEDAŻ działka o powierzchni 1868 mkw, położona w Bielsku- Białej, dzielnica Aleksandrowice. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działka posiada warunki zabudowy ( budynek jednorodzinny o powierzchni zabudowy ok.150 mkw) Media: woda, prąd, gaz, kanalizacja. Dojazd całoroczny... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-06-01

Działka budowlana Bielsko-Biała Komorowice Krakowskie, ul. Bławatków
 • Powierzchnia: 777 m2
 • Cena: 270 000 zł
 • Cena za metr: 348 zł

Polecam do sprzedaży działkę o powierzchni 777m2, położoną w na dolnych Przedmieściach Bielska Białej, przy ulicy Bławatków. Działka ma kształt prostokąta o wymiarach 40m x 20m, jej powierzchnia jest płaska i posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej. Działka ogrodzona, zamknięta, częściowo obs... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-06-04

Bielsko-Biała M., Bielsko-Biała, Hałcnów Działka na sprzedaż

115 000 zł

1 080 m2

107 zł/m2

Bielsko-Biała M., Bielsko-Biała, Hałcnów Działka na sprzedaż
 • Budowlane
 • Powierzchnia: 1 080 m2
 • Cena: 115 000 zł
 • Cena za metr: 107 zł

Opis nieruchomości Działka w SPOKOJNEJ okolicy z warunkami zab. W SPOKOJNEJ okolicy z widokiem na góry, prostokątna działka 10,8a. Bardzo BLISKO do Sarniego Stoku i centrum Bielska-B (główna droga niedaleko). Najbliźsi sąsiedzi kilkadziesiąt metrów dalej - niezwykle przyjaźni ludzie. Bardzo delikatn... więcej »

Zgłoś naruszenie
Przejdź do oferty »

Dodano: 2021-06-15 w Morizon.pl